Region Skåne avvaktar sänkt åldersgräns för Journalen

Nationellt sänks åldersgränsen i e-tjänsten Journalen från 18 till 16 år den 1 november. Region Skåne har valt att inte genomföra ålderssänkningen nu.

Ålderssänkningen innebär att personer från 16 år har tillgång till och kan läsa den egna journalen, om man har e-legitimation.

Att Region Skåne vill vänta beror på att vi i samband med åldersänkningen även vill införa möjligheten att försegla en individs journal, till exempel vid våld i nära relation.

Den utökade funktionen med försegling, som innebär att tillgången till journalen tas bort, ökar skyddet när det gäller individens integritet och sekretess. Det finns dock ett antal support- och teknikfrågor som behöver lösas för att möjliggöra försegling.

Patientsäkerhet

Region Skåne har gjort en riskanalys med fokus på patientsäkerheten. Resultatet visar att det finns risker och det presenterade åtgärdsförslaget kräver minst sex månaders arbete innan det blir aktuellt med ett nytt beslut om att införa ålderssänkningen.

- Det handlar om individens integritet och sekretess, och vi behöver försäkra oss om ett tryggt och säkert införande av både ålderssänkningen och den utökade funktionen försegling. Flera verksamheter är redan anslutna till Journalen, och vi behöver visa särskild hänsyn till vuxenpsykiatrin och våra ungdomsmottagningar till exempel, säger Matz Widerström, avdelningen för digitalisering och IT, Region Skåne.

Mål med sikte på 2020

Region Skåne är ett av flera landsting och regioner som har beslutat att ansluta verksamheterna till Ineras nationella målbild och ramverk för invånarnas åtkomst till e-journalen.

Målet är att år 2020 ska alla invånare från 16 års ålder ha tillgång till all digital journalinformation som får lämnas ut.

Ökad delaktighet för unga

Studier visar att de personer som får tillgång till sina journaler vill veta så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. När patienterna blir mer pålästa om sin egen hälsa får de en ökad kunskap om sin hälsosituation, ökad kontroll över sin vårdsituation och en ökad upplevelse av delaktighet. Med den nya åldersgränsen får ytterligare en grupp möjlighet att ta del av den nytta som journalen via nätet ger.

Läs mer:
Läs din journal via nätet (1177.se)

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter