På gång i SDV-projektet - ny rapport för april

Varje månad kommer en rapport från arbetet med SDV, Skånes digitala vårdsystem, för att ge de mottagande verksamheterna större inblick i vad som händer.

Linn Kennedy tillträde i början av april som ny programchef. Samtidigt som en del kvarstår att designa och bygga ökar programmets fokus på test, träning, förändring och kommunikation.

Testarbetet har planerats och en omfattande insats inletts för att ta fram testfall. De kliniska medarbetarna arbetar nära tillsammans med professionella testare.

Detta händer också

Projektet har börjat ta fram träningsmaterial för all den träning som alla medarbetare ska genomföra innan systemet tas i drift, även det ett stort arbete. I maj och juni lär sig ett femtiotal medarbetare bygga nya arbetsflöden i systemet, och sätter samtidigt den nya träningsportalen på prov.

Planeringen av hur data ska migreras till det nya systemet är också igång, liksom hur de gamla systemen ska avvecklas.

Inom IT-området fortsätter arbetet med upphandlingar, tester och tidsstudier, liksom datorarkitektur, installationer och omfattande informationssäkerhetsgranskning med korrigerande åtgärder som följd
inom flera delar av SDV. Mobila arbetsstationer, mobila enheter, inloggningstider och skrivarhantering är i fokus.

Inom MT-området pågår också fortsatt upphandlingsarbete och tester av
anslutningar mellan apparatur och SDV, särskilt inom patient- och fosterövervakning.

Testerna av anslutning av utrustning till SDV-miljön har hittills gått bra, och upphandlingen av infusionspumpar är klar. Strategin är att använda så mycket som möjligt av den befintliga utrustningen, och vi ser nu över vad som fungerar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter