Nytt regelverk ger fler möjligheter till utbyte av läkemedel

För närvarande ska apoteken enbart erbjuda utbyte för ett läkemedel som förskrivits inom läkemedelsförmånerna, men från och med 2 juni 2020 ska utbyte ske i fler situationer.

Förändringen innebär bland annat att apotek även ska erbjuda patienterna utbyte av ett förskrivet läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna till ett likvärdigt utbytbart läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna.

I dagsläget anger förskrivaren om förskrivningen görs inom eller utanför läkemedelsförmånerna genom att signera med förmån eller utan förmån på receptet. Med förmån innebär att förskrivaren intygar att villkoren för förmån är uppfyllda.

Efter 2 juni 2020 behöver det framgå tydligt för den expedierande farmaceuten på apoteket om det förskrivna läkemedlet ska bytas ut eller inte. Därför har de nuvarande begreppen med förmån och utan förmån delats upp. Det innebär att det framgår dels om patienten är förmånsberättigad, dels om förutsättningarna för förmån enligt ett läkemedels förmånsbegränsning är uppfyllda eller inte.

Detta är inte möjligt i Region Skånes journalsystem, PMO och Melior, förrän i höst vilket kan medföra problem i överföringen till apoteken. För att underlätta kan du som förskrivare förtydliga i rutan Kommentar till apotek (PMO), alternativt i anvisningsrutan (Melior), att patienten är förmånsberättigad i de fall läkemedel utan förmån förskrivs. För ordinationer i Pascal anses alla patienter vara förmånsberättigade, det vill säga ingen extra åtgärd behövs.

Precis som idag kommer det inte heller i fortsättningen att vara tillåtet att göra utbyten mellan läkemedel som inte ingår i förmånerna.

Även ett läkemedel som enligt smittskyddslagen ska lämnas ut kostnadsfritt till patienten, ska bytas ut om det finns ett utbytbart läkemedel som TLV har fastställt pris för. Precis som tidigare måste förskrivaren ange på receptet om ett läkemedel ska vara kostnadsfritt för patienten enligt smittskyddslagen.

För mer information: 

Andra ändringar gällande recept från och med 1 juli 2020:

  • Giltigheten för telefonrecept minskar till två veckor
  • Faxrecept rörande läkemedel eller teknisk sprit till människa blir ogiltigt (ok till djur)

Däremot har Regeringen tagit beslutet att skjuta på införandet av Nationella läkemedelslistan (NLL) till 1 maj 2021.