Nytt informationsmaterial från Biobank Sverige

Med anledning av att den nya dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj har Biobank Sverige tagit fram ett nytt informationsmaterial som riktar sig till patienter i samband med provtagning.

Det nya materialet tar höjd för att förutsättningarna för samtycke och information som ska ges till provgivande patienter har tydliggjorts ytterligare i den nya dataskyddsförordningen.

Informationsmaterialet kan användas av vårdcentraler och provtagande enheter vid sjukhus för att informera provgivare/patienter om biobankslagen och sparande av prov inom vården.

Ett gemensamt informationsmaterial är viktigt för att patienter ska mötas av samma rutiner och information oavsett var i landet de besöker vården.

Om biobankslagen

Enligt biobankslagen ska patienten i samband med provtagning bli tillfrågad om hen samtycker till att provet sparas i en biobank och samtidigt få information om hur provet kan komma att användas. Patientens samtycke ska dokumenteras i patientjournalen. Om patienten inte ger sitt samtycke ska det också dokumenteras och en nej-talong skickas in. Nej-talongen ska ges i samband med provtagningstillfället.

Det är vårdgivaren som ansvarar för att rutiner för information och samtycke finns och fungerar.

På Regionalt biobankcentrums webbplats finns allt allt informationsmaterial samlat

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter