Ny struktur för kunskapsstyrning

Nu stärks kunskapsstyrningen i Region Skåne. Syftet med kunskapsstyrning är att utveckla, sprida och använda den bästa tillgängliga kunskapen om hälso- och sjukvårdens innehåll, kvalitet och resultat.

Den nya modellen för kunskapsstyrning, som regiondirektören har beslutat, ska bidra till:

  • Tydligare styrning och samordning av kunskapsstyrningen, bland annat genom inrättande av ett regionalt kunskapsråd.
  • Effektivare resursanvändning genom sammanslagning av grupper, harmonisering av uppdrag och mer ändamålsenliga stödfunktioner.
  • Effektiv implementering och utveckling av nya arbetssätt genom stark koppling mellan kunskapsstyrning och SDV.
  • Tydligare processer för införande och utmönstring av metoder bland annat genom samverkan med Region Skånes metod- och prioriteringsråd.

Målet är att Region Skånes modell för kunskapsstyrning ska stå i samklang med SDV och den pågående omställningen av hälso- och sjukvården i Region Skåne, och med det nationella systemet för kunskapsstyrning som nu införs i samtliga regioner i Sverige.

Det övergripande målet för kunskapsstyrningen är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte, så att vi får en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Fokus på kunskapsstyrning

I en översyn av hälso- och sjukvårdsstyrningen i Region Skåne har kunskapsstyrning lyfts fram som ett prioriterat område. En modell för effektiv samordning mellan kunskapsstyrning och SDV ska tas fram under 2019 och införas senast november 2020.

Arbetet omfattar bland annat:

  • Inrätta ett regionalt kunskapsråd.
  • Översyn av befintliga kunskapscentra i enlighet med redan fattat politiskt beslut.
  • Anpassning av tjänstemannaorganisationen för ett effektivt stöd till den nya kunskapsstyrningen.
  • Utredning inför att eventuellt inrätta en regional analys- och uppföljningsenhet.

Läs mer om Nationellt system för kunskapsstyrning

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter