De representerar Skåne i nationell kunskapsstyrningsmodell

Under 2018 går alla landsting samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Representanterna i 18 nationella programråden är nu utsedda. Så påverkas lokala sakkunniggrupper i Region Skåne.

För att skapa en mer ändamålsenlig och effektiv kunskapsstyrning inom hälso- sjukvården går landsting och regioner under 2018 samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Alla landsting och regioner har politiskt förbundit sig att stödja modellen och bidra med resurser och kompetens. Framgången räknas i liv och jämlik hälsa.

- Vi jobbar bra idag men i 21 landsting. Genom att samverka går vi mot att analysera ny kunskap och forma riktlinjer nationellt, samordna regionalt och implementera lokalt, säger Sven Oredsson, medicinskt rådgivare och ansvarig för utvecklingen av kunskapsstyrning i Region Skåne.

18 representanter och tre ordförande

Som första steg bildas nationella programområden (NPO), inom 18 olika sjukdomsområden eller organisatioriska områden. De nationella programområdena består av experter med representanter från alla sjukvårdsregioner – i vårt fall Södra sjukvårdsregionen - med ett tydligt uppdrag och mandat att företräda regionen inom det specifika området. 

Södra sjukvårdsregionens representanter:

 • Akut vård, Morten Ljungdahl Kryh, Region Skåne
 • Infektionssjukdomar, Anna Jerkeman SUS, Region Skåne
 • Cancer- sjukdomar, Björn Olsson RCC, Blekinge
 • Endokrina sjukdomar, Maria Thunander Kronoberg
 • Psykisk hälsa, Elisabeth Aller Blekinge
 • Nervsystemets sjukdomar, Jesper Petersson SUS, Region Skåne
 • Ögon-sjukdomar, Sten Kjellström SUS, Region Skåne
 • Öron-, näsa- halssjukdomar, Lennart Greiff SUS, Region Skåne
 • Hjärta/kärl sjukdomar, Fredrik Scherstén SUS, Region Skåne
 • Lung- och allergisjukdomar, Kerstin Romberg Kryh, Region Skåne
 • Rörelseorg sjukdomar, Magnus Eneroth SUS, Region Skåne
 • Hud- och könssjukdomar, Åke Svensson SUS, Region Skåne
 • Mag- och tarmsjukdomar, Jan Lillienau SUS, Region Skåne
 • Njur- och urinvägssjukdomar, Anders Christensson SUS, Region Skåne
 • Kvinnosjukvård och förlossning, Pia Teleman SUS, Region Skåne
 • Barn- och ungdomshälsa, Christina Clementson-Kockum SUS, Region Skåne
 • Sällsynta sjukdomar, Ulf Kristoffersson Medicinsk service, Region Skåne
 • Tandvård, Gunnel Håkansson Kronoberg/Halland

Södra sjukvårdsregionen har tilldelats ordförandeskap för:

 • Nervsystemets sjukdomar: Jesper Petersson, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne.
 • Njur- och urinvägssjukdomar: Anders Christensson, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne.
 • Tandvård: Gunnel Håkansson, Landstinget Kronoberg och Region Halland.

Utöver programområden bildas också ett antal nationella samverkansgrupper (NSG) för generella uppdrag som metodutveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel samt patientsäkerhet.

RMK blir regionala programområden (RPO)

På sjukvårdsregional nivå bildas regionala programområden, ett för varje nationellt programområde. I Södra sjukvårdsregionen finns sedan några år så kallade regionala medicinska kunskapsgrupper (RMK) som nu byter namn till RPO. Inom några områden krävs att nya RPO bildas.

Sucessiva förändringar lokalt

För att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda patientmötet skapas också en matchande sakkunnigorganisation på lokal landstingsnivå.

Redan idag finns i Region Skåne ett stort antal sakkunniggrupper inom flertalet områden. Hit hör expertgrupper, terapigrupper, processteam inom cancersjukvården samt kunskapscentra. Dessa kommer att inordnas i en ny struktur med lokala programområden (LPO) och tillhörande lokala arbetsgrupper (LAG).

Förändringarna kommer att påbörjas 2018 och genomföras successivt. Uppdragen till befintliga grupper behöver förändras för att i högre grad fokusera på implementering av nationella kunskapsunderlag och integrering av dessa i Region Skånes utvecklingssatsningar t.ex. i den kommande samordnade vårdinformationssystemet SDV.

Mer om Region Skånes arbete med den nationella modellen för kunskapsstyrning

Presentation om nationell modell för kunskapsstyrning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter