Restnoterade läkemedel

Ett läkemedel kallas restnoterat när det under en period inte går att beställa från tillverkaren, det vill säga när innehavaren av godkännande för försäljning av läkemedlet, inte kan leverera det.

Restnoteringar av läkemedel är ett stort problem för både patienterna och sjukvården, restproblematik är tyvärr ett ökande globalt problem med en komplex orsaksbakgrund. 

För mer information, se Läkemedelsverkets information och informationsfilmer

Region Skånes Regionala sjukhusapoteksfunktion arbetar dagligen med resthantering- och sortimentsfrågor. Detta arbete bedrivs i samarbete med Region Skånes läkemedelsleverantör ApoEx, Koncerninköp och terapigrupper/expertgrupper för att hitta tillgängliga alternativ och ge råd om alternativ behandling vid förskrivning både på rekvisition och recept.

Inför förskrivning kan aktuella rester hittas via Läkemedelsverket samt ApoEx restlista under Praktisk hantering. Öppenvårdsapoteken kan informera om vad de har på lager och vilka läkemedel som går att beställa. På fass.se går det att söka information om vilka apotek som har ett visst läkemedel i lager med undantag för så kallade särskilda läkemedel (exempelvis narkotika).

Restnoteringar - Läkemedel

Vid besvärligare restsituationer läggs information ut som en nyhet på Vårdgivare Skåne. Då ges besked om förväntat leveransdatum, tillgängliga alternativ eller alternativ behandling.

Du kan prenumerera!

För att du snabbt ska få uppdaterad information kan du prenumerera på nyheter om restnoteringar. Välj då att prenumerera på kategorierna:

  • Läkemedel
  • Restnoteringar - Läkemedel

Uppdrag åt Läkemedelsverket

Regeringen har gett Läkemedelsverket ett uppdrag att förbättra informationsgången vid läkemedelsrester. Syftet med uppdraget är att skapa rutiner för en snabbare insamling av information om läkemedel som är restnoterade och underlätta uppdatering och kommunikation av lägesbilder. En förbättrad process och hantering av läkemedelsrester på nationell nivå kan förhoppningsvis leda till snabbare hantering gällande ersättningsprodukter och en ökad patientsäkerhet. Denna del av uppdraget ska vara redovisat till regeringen senast 31 januari 2020.

Läkemedelsverket ska också se över sin egen information till andra berörda parter när det råder risk för brist av något läkemedel till följd av restnotering eller annat. Den delen av uppdraget ska vara redovisat till regeringen senast 30 juni 2020.

Uppdrag om förbättrad information avseende nationell tillgång till läkemedel vid bristsituationer

I kommande journal- och receptförskrivningssystem i Region Skåne, Millennium, så kommer läkaren att få information vid ordinationstillfället om ett läkemedel är restnoterat och hänvisning till alternativa preparat i utvalda fall.

Utveckling pågår också av informationen i FASS. Läkemedelsindustriföreningen planerar att presentera information om rester i FASS samt eventuella hänvisningar till andra preparat.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter