Läkemedelsrelaterad käkbensnekros - MRONJ

(Medication-Related Osteonecrosis of the Jaws)
Antiresorptiva läkemedel (bisfosfonater och denosumab) kan orsaka käkbensnekroser.

Dessa uppkommer framför allt hos patienter som får infusions- eller injektionsbehandling i hög dos på grund av myelom eller skelettmetastaser vid bröstcancer eller annan cancer. Käkbensnekroser kan också uppkomma vid peroral behandling (eller infusions- eller injektionsbehandling i låg dos) av osteoporos men incidensen är låg, <0,1%.

Förebyggande behandling

Eftersom läkemedelsrelaterad käkbensnekros är ett svårbehandlat tillstånd är förebyggande åtgärder viktiga.

Åtgärder innan osteoporosbehandling med antiresorptiva läkemedel påbörjas

Dessa åtgärder utförs till tandvårdstaxa. Remiss från sjukvården till tandvården är ett bra sätt att kommunicera kring patientens planerade behandling.

 • Kontrollera att patienten har regelbundna tandvårdsvanor och att inga akuta besvär från munhålan föreligger.
 • Informera patienten om egenvård för att optimera munhälsan. Avsikten är att förebygga orala sjukdomstillstånd som kan behöva åtgärdas med kirurgiska ingrepp efter det att behandling med antiresorptiva läkemedel påbörjats.
 • Patienter som får behandling med antiresorptiva läkemedel bör uppmanas att informera sin tandläkare/tandhygienist om detta.

Åtgärder innan behandling med antiresorptiva läkemedel på grund av cancer påbörjas

Dessa åtgärder kan utföras som ”Tandvård som led i sjukdomsbehandling” inom ramen för Tandvårdsstödet i Region Skåne. Patienten betalar då samma avgift som för öppen hälso- och sjukvård. En förutsättning är att läkare remitterar patienten till tandvården.

 • Klinisk och radiologisk undersökning av tänder och käkar.
 • Fullständig sanering av munhålan med syfte att minimera behovet av kirurgiska ingrepp efter det att behandling med antiresorptiva läkemedel påbörjats. Tänder med tveksam prognos bör extraheras.  God läkning eftersträvas (helst tre veckor).
 • Optimering av eventuella proteser för att förebygga decubitus.
 • Planering för regelbunden förebyggande behandling hos tandhygienist.

Tandvård

I avvaktan på evidensbaserade riktlinjer rekommenderas följande:

Tandvård vid osteoporosbehandling med antiresorptiva läkemedel < 3 år

 • Tandvård (inklusive tandextraktion och oralkirurgiska ingrepp) kan ske som vanligt. Vid utebliven läkning fyra veckor efter benskadande ingrepp, bör patienten remitteras omgående till käkkirurgisk klinik.

Tandvård vid osteoporosbehandling med antiresorptiva läkemedel > 3 år eller < 3 år men i kombination med kortisonbehandling

 • Undvik tandextraktion och oralkirurgiska ingrepp om alternativ behandling är möjlig.
 • Vid tandextraktion och oralkirurgiska ingrepp ska dessa ske så skonsamt som möjligt. Extraktionsalveolen bör täckas med lambå. Postoperativ uppföljning rekommenderas tills operationsområdet är läkt. Vid utebliven läkning fyra veckor efter benskadande ingrepp, bör patienten remitteras omgående till käkkirurgisk klinik.
 • Implantatbehandling är inte kontraindicerad men patienten bör informeras om risken för käkbensnekros.
 • Det finns ingen evidens för att tillfällig utsättning av antiresorptiva läkemedel i samband med ingrepp i munhålan minskar risken för käkbensnekros. Tillfällig utsättning rekommenderas därför inte.
 • Antibiotikaprofylax rekommenderas inte.

Tandvård vid behandling med antiresorptiva läkemedel på grund av cancer

 • Kirurgiska ingrepp ska om möjligt undvikas.
 • Nödvändiga kirurgiska ingrepp bör ske på käkkirurgisk klinik. Antibiotikaprofylax rekommenderas.

/Terapigrupp Odontologi

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter