Tramadol och kramper

Tramadol är ett centralt verkande opioid analgetikum. Substansen har visat låg effekt vid akut smärta och har ofta besvärande biverkningar samt betydande risk för beroendeutveckling och missbruk.

Läs artikeln som är publicerad i Mediacin, ett medicinskt magasin som ges ut av Läkemedelskommittén i Västerbotten.

Tramadol och risk för kramper - en ELINOR utredning (pdf)
MEDIACIN nr 13/19 12 september

Sammanfattning

Även om prevalensen för tramadolinducerad kramp är låg i den generella populationen (< 1 %) finns vissa riskfaktorer som epilepsi och hjärntrauma.

Tröskeldosen för att drabbas av kramp kan vara så låg som 100 mg (vilken kan sänkas vid njurinsufficiens) även om det är vanligare med kramp hos unga patienter som missbrukar tramadol i doser över 1000 mg.

Kronisk behandling med tramadol verkar också öka risken för att drabbas av kramper, liksom kombination med andra läkemedel
som SSRI och tricykliska antidepressiva läkemedel.

Pia Seidel, Apotekare, Läkemedelscentrum
Ulrika Pettersson Kymmer, överläkare, Klinisk Farmakologi
Region Västerbotten

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter