Kommer vi snart att vaccinera mot covid-19?

Mycket talar för att vi kommer att få leva med fortsatt spridning av covid-19 under avsevärd tid framöver. Här sammanfattas kunskapsläget gällande vacciner.

Drygt åtta månader in i pågående covid-19 pandemi talar mycket för att vi kommer att få leva med fortsatt spridning av viruset under avsevärd tid framöver. Förutom risken för enskilda individer att bli svårt sjuka påverkas hela samhället och många av de smittskyddsåtgärder som nu tillämpas kan bli svåra att upprätthålla i längden. Därför knyts stora förhoppningar till ett kommande effektivt vaccin mot sjukdomen.

Olika vaccinkandidater

I maj fick Folkhälsomyndigheten ett regeringsuppdrag att utarbeta en nationell plan för vaccination mot covid-19 och en nationell vaccinsamordnare tillsattes. Sedan pandemin startade har utvecklingen av vaccinkandidater gått mycket snabbt. I nuläget pågår kliniska prövningar av nära 30 olika varianter, varav en handfull är i fas III-prövning.

Kandidatvaccinerna innefattar flera olika vaccintekniker, där vissa är välbeprövade som levande försvagade helvirusvaccin, viruslika partikelvaccin och protein subenhetsvaccin. Men även helt nya koncept utvecklas som DNA-, RNA- och virusvektorbaserade produkter. Hur starkt immunsvar och vaccinskydd som vaccinerna ger upphov till, samt varaktigheten av detta, undersöks nu i de pågående studierna.

Biverkningsprofilerna är inte helt klarlagda. För den vektorbaserade principen finns viss erfarenhet med två godkända vaccin mot ebolavirus, men för nukleinsyrebaserade vaccin (DNA, RNA) finns ännu inga godkända produkter för människor. Detta kräver noggranna studier och uppföljningar av effekt och säkerhetsdata. För acceptans av vaccinerna är säkerhetsaspekten är avgörande.

Sverige deltar i EU-gemensamma upphandlingar där EU-kommissionen förhandlar och kan teckna förköpsavtal med olika vaccinutvecklare. Ett första förhandsavtal har slutits med Astra Zeneca AB avseende ett vektorbaserat vaccin. Målsättningen är att ha avtal för flera olika typer av vaccin som möjligtvis kan användas för olika målgrupper.

Prioritering av vaccin

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att utifrån aktuell kunskap och erfarenhet av sjukdomen covid-19 bör personer från 70 år och äldre samt personer med bakomliggande medicinska tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 sjukdom prioriteras för vaccination.

Utöver detta bör personal inom hälso- och sjukvård samt äldrevård och omsorgspersonal prioriteras så att de som vårdas skyddas mot smitta från personalen.

Först därefter kan eventuell vaccination av den övriga vuxna befolkningen från 18 års ålder bli aktuell. Här måste också vägas in typ av vaccin och vilken skyddseffekt det beräknas ge hos äldre och personer med bakomliggande sjukdomar.

För långtidsuppföljning av vaccineffekt och biverkningar behövs ett välfungerande vaccinregister. Det krävs en författningsändring för att kunna registrera pandemivacciner i det nationella vaccinationsregistret (NVR).

Praktisk hantering

Förberedelser för införsel av vaccin, lagring och distribution och genomförande av vaccinationerna bygger i stort på befintlig planering för pandemiberedskap. Enligt scenariot med vaccination av personer i riskgrupp samt nyckelpersonal ska ca 2,6 miljoner individer ha minst en, men sannolikt två doser.

Enligt planerna skall vaccinerna levereras till ett ställe i Sverige och därefter ombesörjer Folkhälsomyndigheten distribution till ett mottagningsställe i varje region. Därefter är det regionernas ansvar att sköta lokal logistik och genomföra vaccinationerna. Mer detaljerad planering kan göras först när det är klart vilka vacciner som blir aktuella att använda.

När kommer vaccinerna?

Det mest sannolika är att olika vacciner successivt kommer att bli tillgängliga under 2021. Möjligtvis kan vaccindoser börja levereras redan under första kvartalet.

Detta scenario är således på många sätt annorlunda jämfört med förra pandemivaccinationen mot svininfluensa 2009-10, då ett och samma vaccin levererades i stora volymer för att under kort tid vaccinera större delen av befolkningen.

/Per Hagstam, Terapigrupp Vacciner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter