Riskfaktorer måste beaktas vid förskrivning av opioider – sammanfattning av rapport från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket publicerade i juni en rapport som kartlagt uthämtade recept på opioider i Sverige. Sammanfattningsvis noteras fler uttagstillfällen och fler olika förskrivare hos patienter med beroendesjukdom än hos patienter utan.

Läkemedelsverket publicerade i juni en rapport som kartlagt uthämtade recept på opioider i Sverige. Analysen omfattar cirka 600 000 vuxna individer (18–64 år) med nyinsatt opioidbehandling under åren 2012 till 2015, med uppföljning till 2018.

Sammanfattningsvis noteras fler uttagstillfällen och fler olika förskrivare hos patienter med beroendesjukdom än hos patienter utan. Detta trots tydliga rekommendationer rörande risk för beroendeutveckling. Även personer med tidigare vård för psykisk sjukdom gjorde fler uttag av opioider än de utan.

Opioider spelar en viktig roll vid smärtbehandling och kliniskt korrekt användning ska inte stigmatiseras. Det finns dock alltid en risk för beroendeutveckling, varför behandlingen bör vara individanpassad, och tidigare psykisk sjukdom och beroendeproblematik ska beaktas. Lägsta effektiva dos och kortaste behandlingslängd ska eftersträvas.

Enligt rapporten var dock mängden opioider som förskrevs vid första uttag lika för personer med och utan beroendesjukdom, vilket tyder på att de med beroendesjukdom varken förskrivs en lägre dos eller en kortare behandlingstid.

Hos dem som behandlats för psykisk sjukdom kan det finnas samsjuklighet med en odiagnostiserad beroendesjukdom, men även en svårbehandlad smärtproblematik kan leda till en psykisk symtombild och därmed vara en förklaring till upprepade uttag.

Genom att Nationella läkemedelslistan från maj 2021 blir tillgänglig rikstäckande informationskälla gällande en patients förskrivna och uthämtade läkemedel, får förskrivare bättre möjlighet att följa upp en patients läkemedelsbehandling. Det innebär också att olika förskrivare inte längre bör kunna vara omedvetna om varandra utan istället ha möjlighet till samordning av förskrivningen av exempelvis opioider.

Redan nu, men också då Nationella läkemedelslistan införs, bör psykisk sjukdom samt flera uttagstillfällen, framför allt i kombination med flera olika förskrivare, ses som ett varningstecken på ökad risk för att patienten har en beroendesjukdom. Detta ska alltid beaktas vid förskrivning av opioider.

//Sara Modig för Område läkemedel/läkemedelssäkerhet och Jessica Berg Skoog, Terapigrupp Smärta

Referenser:
Förskrivning av opioider i Sverige - Användning över tid. Rapport från Läkemedelsverket 2020-06-29
Läkartidningen 28-32/2020: Rickard Ljung m fl: Beakta riskfaktorer för beroende vid förskrivning av opioider