Biologiska läkemedel vid astma

Ett biologiskt läkemedel är per definition ett preparat vars aktiva substans har producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung.

Biologiska läkemedel som utvecklats för behandling av svårbehandlad, delvis steroidresistent astma är baserade på användandet av monoklonala antikroppar som riktar sig antingen mot en specifik mediator (ligand) eller receptor.

Anti-IgE

Omalizumab (Xolair) finns som tilläggsbehandling vid svår allergisk astma (steg 5) hos patienter över sex år. För förskrivning krävs verifierad persisterande allergi, nedsatt lungfunktion (FEV1 < 80 % av förväntat), frekventa symtom trots behandling med högdos ICS (inhalationssteroider) i kombination med LABA (långverkande antikolinergika) samt dokumenterade svåra exacerbationer. Xolair doseras utifrån kroppsvikt och total-IgE och ges som subkutana injektioner med två–fyra veckors intervall. Den snäva indikationen och höga kostnaden gör Xolair till ett utpräglat specialistpreparat.

IL-hämmare (Interleukinhämmare)

Under de senaste åren har flera läkemedel som påverkar kroppens eosinofiler introducerats. De är avsedda för behandling av svår eosinofil astma och ska endast ordineras av specialister i lungsjukdomar eller allergologi med stor erfarenhet av patienter med svår astma.

Tre preparat finns tillgängliga i Sverige: mepolizumab (Nucala) och reslizumab (Cinqaero) är monoklonala antikroppar mot IL-5. Benralizumab (Fasenra) är en monoklonal antikropp mot IL-5-receptorn på eosinofilen. Preparaten ges subkutant (mepolizumab, benralizumab) eller som infusion (reslizumab) med fyra-åtta veckors intervall.

Under året har dessutom dupilumab (Dupixent) fått indikation som tillägg till underhållsbehandling vid svår astma med typ 2 inflammation. Dupilumab används sedan tidigare mot svår atopisk dermatit och är en monoklonal antikropp som hämmar IL-4 och IL-13. Dessa mediatorer är viktiga vid typ 2-inflammation, och en hämning minskar bland annat nivåer av eosinofiler i vävnad (men inte i perifert blod).  Dupilumab ges subkutant med två veckors intervall.

För närvarande finns det olika avtal med nationell grund som ger Region Skåne återbetalningar i efterhand. För att kunna ta del av de återbetalade rabatterna är det viktigt att läkemedlen Fasenra, Nucala och Cinqaero rekvireras till respektive vårdenheter och inte förskrivs via recept. För läkemedlet Dupixent gäller att det ska förskrivs på recept och inte rekvireras.

Samtliga preparat förefaller ha en god säkerhet med få rapporterade biverkningar. Tillkomst av IL-hämmare har tydligt förbättrat behandlingsmöjligheten av svår eosinofil astma.

Patienter med frekventa kortisonkrävande exacerbationer eller till och med underhållsbehandling med kortison per oralt bör remitteras till specialistenhet för ställningstagande till biologisk behandling.

//Terapigrupp Allergi/Obstruktiv lungsjukdom

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter