Läkemedel mot depression vid njursjukdom

En patient med avancerad njursjukdom är i behov av farmakologisk antidepressiv behandling. Patienten medicineras också med metoprolol. Vilka antidepressiva läkemedel kan vara lämpliga?

Sammanfattning

Behandling av personer med grav njurfunktionsnedsättning är utmanande och evidensunderlaget är tunt. För många preparat rekommenderas lägre dosering vid kraftigt nedsatt njurfunktion. För att minska riskerna för negativa effekter och öka chanserna till fungerande behandling föreslås att föredra preparat med lägre toxicitet vid överdosering och där metoder för koncentrationsbestämning är tillgängliga, såsom preparat ur SSRI-gruppen. Koncentrationsbestämning bör användas under titrering av läkemedel och för att utvärdera effekt och compliance. Det är också viktigt att tänka på att vissa patienter får biverkningar inom angivna referensområden medan andra kan behöva doser/koncentrationer under/över referensområden.

Utredning

Patienter med kraftigt reducerad njurfunktion inkluderas sällan i randomiserade kontrollerade läkemedelsstudier, trots att prevalensen av depression bland personer med kronisk njursjukdom anses vara 20 %. Några studier på antidepressiva är genomförda på patienter med avancerad njursvikt, dock har dessa ofta bristande design och få patienter. Dosanpassning är ofta nödvändig på grund av försämrad glomerulär filtration (GFR) (1).

Eftersom evidensunderlaget är tunt får ett pragmatiskt förhållningssätt tillämpas. Förskrivare i denna situation bör företrädesvis använda läkemedel med låg risk för allvarlig toxicitet. Därtill bör läkemedel där metoder för koncentrationsbestämning finns prioriteras. Läkemedel inom SSRI-gruppen anses uppfylla dessa krav.

Försiktighet bör tillämpas avseende interaktion och biverkningar kopplade till SSRI. I princip alla preparat i gruppen hämmar CYP2D6, vilket kan leda till ökade koncentrationer av metoprolol och andra CYP2D6-substrat. Hämningen är mest uttalad för fluoxetin och paroxetin och betydligt mindre för sertralin och citalopram. Således behöver biverkningar och tecken till överdosering uppmärksammas (till exempel bradykardi och hypotension) (2). Patienter med uremi har redan nedsatt trombocytfunktion och detta bör beaktas med hänsyn till den trombocytpåverkan som finns bland SSRI (1).

Referenser

  1. Hedayati SS, Yalamanchili V, Finkelstein FO. A practical approach to the treatment of depression in patients with chronic kidney disease and end-stage renal disease. Kidney international. 2012;81(3):247-55.
  2. Janusmed interaktioner och riskprofil [Internet]. Region Stockholm. [cited 200121].

Astrid Ecorcheville, Läkemedelsinformationscentral LÄIF