Forxiga - avvakta med behandling vid hjärtsvikt - Läkemedelsrådet informerar

NT-rådet rekommenderar att avvakta med behandling med Forxiga vid hjärtsvikt till dess att TLV beslutat om läkemedlet ska omfattas av läkemedelsförmånerna.

Forxiga är en SGLT2-hämmare sedan tidigare godkänd för behandling av diabetes mellitus typ 1 och 2. Läkemedlet subventioneras vid behandling av diabetes mellitus typ 2 som tillägg till behandling med metformin samt vid behandling av diabetes mellitus typ 1 som komplement till insulin till patienter med BMI ≥27 kg/m².

I november 2020 godkändes dapagliflozin (Forxiga) vid hjärtsvikt. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) kommer att hälsoekonomiskt utvärdera läkemedlet vid denna indikation. Det innebär att Forxiga i nuläget omfattas inte av läkemedelsförmånerna vid indikationen hjärtsvikt.

Terapigrupp Hjärt- och kärlsjukdomar ställer sig bakom NT- rådets rekommendation och rekommenderar inte förskrivning av Forxiga till patienter utan diabetes tills TLV har fattat ett beslut om subvention.