Klart med utrullningsplan för SDV

Den plan för utrullningen av SDV, Skånes Digitala Vårdsystem som tagits fram i sommar och tidig höst är nu godkänd av både Region Skåne och leverantören Cerner.

Planen är att SDV rullas ut med början hösten 2021, och att sjukhusen blir först ut tillsammans med Palliativ vård och ASIH, Medicinsk service och Regionservice, följt av Psykiatri och Habilitering och därefter öppenvård.* De privata vårdgivarna rullas ut parallellt med övrig verksamhet, utifrån geografiska kopplingar.

– Med det godkännande vi fått, kan vi fortsätta rulla på i full fart framåt och det behöver vi göra. Verksamheterna blir nu alltmer involverade i arbetet, säger Fredrik Jonsson, kliniskt utrullningsansvarig för SDV.

Ordningsföljd och tidpunkter

  • Oktober 2021: Lasarettet i Ystad
  • Oktober 2021 – april 2022: Palliativ vård och ASIH, Medicinsk service, Regionservice
  • Oktober 2021 – december 2022: Privata vårdgivare, LOV vårdval, LOU-vårdgivare (inklusive Närsjukhuset Simrishamn), hälsoval
  • November 2021: Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund
  • Februari 2022: Lasarettet i Landskrona, Lasarettet Trelleborg
  • Mars 2022: Helsingborgs lasarett, Hässleholms sjukhus, Centralsjukhuset Kristianstad, Ängelholms sjukhus
  • April – maj 2022: Psykiatri och habilitering
  • Maj 2022 – december 2022: Öppenvård i form av vårdcentraler, barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar, oavsett vårdgivare
  • November 2022: 1177 patientportal

Redan hösten 2020 påbörjas grunden för utrullningen. Den fysiska och digitala infrastrukturen ska säkras, och vårdverksamheterna börjar planera sina resurser och bemanning inför tränings- och uppstartstiden.

I januari 2021 ska en organisation för SDV:s fortsatta utveckling och underhåll vara igång, och under våren levereras sådan utrustning och apparatur som ska kopplas upp. Det blir också övningar och simuleringar för att skapa god beredskap. Tidigt hösten 2021 börjar medarbetarna vid sjukhusen i Ystad och Malmö/Lund att träna i systemet.

I slutet av 2023 beräknas projektet kunna avslutas. Då ska de sista pusselbitarna vara på plats inklusive uppgraderingar och lösningar för smarta telefoner och läsplattor.

SDV-projektets inriktning för fortsatta arbetet utifrån PDL

En central fråga i utvecklingsarbetet är hur patientdatalagen, PDL påverkar hur SDV fungerar. Patientens integritet och säkerhet ska tillgodoses på samma gång.

– Nu har vi en inriktning klar för hur vi ser på PDL och SDV:s funktionalitet som är i linje med de lagar och förordningar som styr hur sjukvården ska förhålla sig, säger Pelle Johnsson, klinisk programchef för SDV.

Personal- och bemanningsplanering lyfts ur SDV-projektet

Ett annat projektområde som bearbetas är personal- och bemanningsplanering. Vårdverksamheterna behöver ett system för schemaläggning och bemanning baserat på kompetens och behov. Vid SDV-programmets styrgruppsmöte i september beslutades att personal- och bemanningsplaneringsprojektet ska flyttas ur SDV-projektet och drivas separat från Digitalisering och IT. Projektet har en egen projektsponsor, HR-direktör Karin Melander, och en egen styrgrupp. Kopplingen till SDV är fortsatt viktig.

* Begreppet öppenvård avser här vårdcentraler, barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, och ungdomsmottagningar oavsett vårdgivare.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter