Införande av ny SIR-tolkning vid Klinisk mikrobiologi

Definitionen av SIR-systemet (förkortningarna som används vid rapportering av känslighet för antibiotika) har uppdaterats.

Klinisk Mikrobiologi från och med i sommar att börja svara ut remisser för bakteriella odlingar med följande kommentar:

S = Känslig vid normal exponering
I = Känslig endast vid ökad exponering
R = Resistent

Brytpunkterna är baserade på EUCAST-bestämd dosering och administration (v. g. se NordicAST brytpunktstabell). Brytpunktstabellens doseringsrekommendationer skall dock ej gälla som en fullständig vägledning gällande dosering i klinisk praxis.

Kommentaren har lagts till då innebörden av I-klassificeringen har ändrats från att som tidigare innefatta flera betydelser (farmakokinetiska och terapeutiska faktorer, fall då en högre dos kan användas för att behandla en viss infektion/bakterie samt en buffertzon för teknisk osäkerhet) till att nu endast innebära att det finns en hög sannolikhet för terapeutisk effekt om exponeringen för antimikrobiella medlet ifråga justeras upp, till exempel via doseringsregim eller genom att koncentrationen av medlet i infektionsfokus ökas på annat vis.

Denna uppdatering kommer bland annat innebära att bakterien Hemophilus influenzae aldrig kan klassificeras som S för peroralt Amoxicillin. I de fall där Amoxicillin är ett behandlingsalternativ krävs nämligen en högre dos än normaldos. Organismen kan därför endast klassas som I (känslig endast vid ökad exponering) eller R (resistent).

Frågor om SIR
Kontakta Klinisk mikrobiologi via labmedicin@skane.se