Hantering av insulinordinationer - regional rutin från 1 september

Insulinordinationer sker idag på en mängd olika sätt, inte alltid patientsäkert och det finns ett behov av att strama upp riktlinjerna utifrån ett författningsenligt, patientsäkert sätt utan att åsidosätta det medicinska behovet av flexibilitet.

Rutin finns sedan tidigare för Melior. Ny rutin som gäller insulinordinationer i Melior, PMO och Pascal är framtagen av en regional arbetsgrupp tillsatt av Läkemedelsrådet, rutinen är godkänd av Regional Styrgrupp för journaldokumentation.

Tillägg till befintlig rutin

  • Allt insulin ska ordineras i PMO Läkemedelsmodul.
  • För patienter med kommunal hemsjukvård i Skåne sker ordination av insulin i Pascal, med vissa undantag såsom; diabetessköterska som står för huvudparten av ordinationerna, patienter med behov av täta insulinjusteringar eller patienter som inte önskar få sina läkemedel via dosrecept. I dessa fall sker ordination i journalsystem via separat ordinationshandling som finns tillgänglig i Melior/PMO som brevmall/dokumentmall.