Gemensam modell ska vara stöd i förändringsarbetet

SDV, Skånes digitala vårdsystem, är det största förändringsprojektet i Region Skåne någonsin. Hur kan man rusta sig bäst som chef för att genomföra den förändring som detta innebär?

Gudrun Berggren, HR-strateg och Jesper Stenberg, enhetschef för kvalitetsutveckling och produktionsstyrning har varit drivande i arbetet med att ta fram en gemensam modell för förändringsplanering i Region Skåne. Målet är att de skånska vårdchefer ska vara väl förberedda att genomföra förändringsarbete.

Modellen utgår från etablerad forskning och erfarenhet från Region Skåne och andra stora organisationer. Utgångspunkt är faserna förbereda, genomföra och förstärka.

Underlätta arbetet

Arbetet inleddes med att verksamhetschefer i Region Skåne fick fylla i en enkät för att se hur förberedda de ansåg sig vara för att hantera förändringar. Resultatet visade på stor variation, men många sa att de har den teoretiska kompetensen men saknar praktiskt träning.

Att ha en gemensam modell att hänvisa till underlättar arbetet, och förhindrar att ”alla” uppfinner sina egna arbetssätt.
- Det är viktigt att slå fast hur vi som organisation ser på förändring och vilka mål vi har. Då blir det enklare att skapa ett gemensamt språk för att prata och utbilda kring förändring, säger Gudrun.

- Ett gemensamt tänk är också ett stöd för chefer när det går fel, när man inte når målen med förändringen, säger Jesper.
För sanningen är den att alltför många förändringsarbeten misslyckas, av olika anledningar.
- Det är lätt att underskatta motståndet som en förändring kan möta, och som chef måste man också tro på förändringen, annars blir det svårt att skapa motivation för den.

Ändra beteende

I grunden handlar förändring om att ändra beteende, vilket också är tydligt i arbetet med SDV. Digitalisering innebär inte att vi ska översätta nuvarande arbetssätt till något ”digitalt”. Det innebär att vi i grunden måste förändra hur vi tänker och arbetar.

- Även om jag som chef inte har alla svar, så måste jag ha tänkt igenom vad förändringen innebär, man måste börja planera för den. När det gäller exempelvis SDV så måste man redan nu börja tänka, ok hur kommer det vara när jag går till jobbet när SDV finns?

Fakta: Modell för förändringsledning

I stödet för chefer ingår utbildning, stödmaterial och en strukturerad metod för att ta fram en förändringsplan. I varje förvaltning kommer det att finnas förändringshandledare som kan handleda i förändringsarbetet genom en dags workshop. Förändringshandledarna utbildas just nu i de flesta förvaltningar.

Som grund finns en utbildning i förändringsledning i form av Wallbreakers. Utbildningen är ett simuleringsverktyg som baseras på upplevelser. Den hjälper dig att förstå komplexiteten i förändringsarbete. Utbildningen hjälper dig också att förstå vad förändringen innebär och vilka konsekvenser den får. Mer information om utbildningen och om hur du anmäler dig finns i utbildningsportalen.

Förändringsplanering med syfte att ta fram en förändringsplan för den egna verksamheten är ett erbjudande till chefer i Region Skåne och privata vårdgivare. Huvudmålgruppen är chefer, men även grupper som leder en förändring kan dra nytta av den. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter