Förvaltningen av SDV tar form

Efter att SDV, Skånes digitala vårdsystem, införts, behövs en gemensam modell för den fortsatta utvecklingen, både tekniskt och kliniskt. Nu börjar det nybildade Framtidskontoret bygga upp den kliniska förvaltningsorganisationen.

Arbetet med att förbereda SDV, Skånes digitala vårdsystem, har pågått i två år och om cirka tre år ska det vara infört. Regional styrning och utveckling av hälso- och sjukvården är en förutsättning för jämlik och god hälso- och sjukvård i Skåne. Digitalisering, och SDV, är avgörande verktyg för att uppnå detta.

Organisationen för förvaltning av SDV ska ansvara för att underhålla, utveckla och anpassa systemet för den skånska hälso- och sjukvården. Patienternas och medarbetarnas behov är utgångspunkten, men även nya lagkrav och nationella riktlinjer påverkar.

Den organisation som redan börjat ta form omfattar klinisk och teknisk styrning och utveckling av SDV. Den tekniska delen byggs just nu upp som en del av förvaltning Digitalisering IT och MT. Nu ska även den kliniska delen utformas, så att strukturen i sin helhet är på plats när SDV införs. Den kliniska förvaltningen leds av Framtidskontoret, som rapporterar till regiondirektören.

Hur ska det fungera?

I stora drag ska de kliniska kompetenserna ansvara för att analysera förändrade verksamhetsbehov. Tillsammans designar sedan kliniker och tekniker de anpassningar som ska göras i SDV, så att verksamheten kan förändra sina arbetssätt utifrån detta. Medarbetare med olika kompetenser och från olika delar av den skånska hälso- och sjukvården kommer att samarbeta för att få detta att hända.

Det är också viktigt att arbeta nära Region Skånes organisation för kunskapsstyrning. Detta för att hantera de förändrade behov som utgår från ny kunskap och nationella riktlinjer och för att säkerställa att dessa följs.

Vem beslutar?

Framtidskontoret leder och samordnar styrning och utveckling genom den beskrivna strukturen. Målet är att ha en beslutsstruktur där beslut tas på rätt nivå, och så nära verksamheten som möjligt.

De flesta beslut kommer att kunna tas av verksamheternas representanter i beredningsgrupper, men beslut med stor påverkan på verksamheten kan lyftas till en regional beslutsgrupp med ledningspersoner från sjukvårdsförvaltningarna och vidare till koncernledningen.

Nästa steg

Nu pågår arbete med att etablera central ledning och stöd för det kliniska arbetet. Det är också dags att fastställa hur förvaltningar, privata vårdgivare och organisationen för förvaltning av SDV ska arbeta tillsammans, med roller och processer. Samtidigt behöver den nya organisationen förbereda sig på att ta över systemet från projektorganisationen.

- Vi behöver vara igång från dag ett, då systemet är infört, så att vi kan stödja verksamheten och fånga upp nya behov. Jag tycker att det ska bli väldigt roligt att fortsätta utveckla det gränsöverskridande samarbetet som SDV står för i form av en framtida förvaltning, Det kommer att gynna hela Region Skåne, säger Lars Almroth, chef för Region Skånes framtidskontor.

- Vi ska arbeta utifrån en modell där vi gemensamt vidareutvecklar vårt digitala vårdsystem från patienternas och medarbetarnas behov.