Bristande informationsöverföring i vårdens övergångar – risk för patientsäkerheten

Brister i informationsöverföring är vanligt för äldre patienter med många läkemedel, vilket kan påverka läkemedelssäkerheten negativt för denna sköra grupp i vårdens övergångar.

Detta visas i en aktuell avhandling om informationsöverföring med fokus på läkemedel i vårdens övergångar.

Bakgrund

Korrekta, överförda och väl utnyttjade utskrivningsinformationer motverkar läkemedelsrelaterade problem och vårdkonsumtion till följd av bristande informationsöverföring i vårdens övergångar. Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka överföring och användning av utskrivningsinformationer för äldre patienter, inklusive allmänläkarnas perspektiv. Vidare granskades förekomsten av läkemedelsavvikelser i utskrivningsinformationer.

Metod

Studierna utfördes i Region Skåne, delvis inom ramen för ett kvalitetsförbättringsprojekt. Överföringen och användningen av utskrivningsinformationer för 115 patienter över 75 år med minst fem läkemedel undersöktes genom journalgranskning och en enkät till primärvården (n=107). Allmänläkarnas upplevelser av informationsöverföringen utforskades genom fyra fokusgrupper. Granskning av läkemedelsavvikelser i utskrivningsinformationer gjordes av apotekare inom ramen för kvalitetsförbättringsprojektet, varefter 933 patienter över 75 år med minst fem läkemedel inkluderades i den avslutande studien.

Resultat

Färre än hälften av utskrivningsinformationerna överfördes till primärvården inom två veckor, och primärvårdens läkemedelslista uppdaterades bara för en tredjedel vid säkra läkemedelsförändringar. Enligt en tredjedel av allmänläkarna som svarade på enkäten kom utskrivningsinformationen sällan eller aldrig till vårdcentralen, medan drygt hälften uppgav att de ofta eller alltid uppdaterade läkemedelslistan och noterade i journalen när den kom. Allmänläkarna upplevde att en bra utskrivningsinformation var till mycket stor hjälp, främst avseende läkemedel, uppföljning och ett delat vetande med patienten. Dock upplevdes kvaliteten ofta bristande vilket påverkade dess användning. Läkemedelsavvikelser sågs i 38 % av utskrivningsinformationerna, främst felaktigt tillagt läkemedel. Analgetika var vanligast förekommande, och risken för en avvikelse ökade vid ett ökande antal läkemedel liksom vid förekomst av dosdispenserade läkemedel.