Avveckling av vårdval MMS

Vårdvalet för multimodal smärtbehandling (MMS) avslutas 31 december 2018, enligt ett beslut i regionfullmäktige. En upphandling av nya verksamheter har genomförts, men blivit överklagad.

Regionfullmäktiges beslut från november 2017 innebär att driftsformen för multimodal smärtbehandling ska övergå från vårdval enligt LOV till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) samt verksamhet i Region Skånes egen regi.

Två mottagningar startar 2019

Eftersom upphandlingen har blivit överklagad har inga nya avtal kunnat tecknas. Två MMS-mottagningar kommer att starta inom förvaltning Kryh efter årsskiftet, en i Kristianstad och en i Vinslöv.

Behandling på vårdcentralen

I väntan på att nya avtal ska kunna tecknas ska patienter med långvarig smärta efter årsskiftet tas om hand på sin vårdcentral. Vid behov kan patienterna remitteras till Region Skånes två MMS-mottagningar. För patienter med långvarig smärta och komplicerad samsjuklighet gäller som tidigare remiss till specialistmottagning.

I dagsläget är cirka 350 patienter i pågående MMS-behandling. De befintliga MMS-mottagningarna har ombetts att fullfölja behandlingarna så länge deras avtal gäller. Om mottagningen bedömer att man inte hinner slutföra behandlingen innan årsskiftet bör patienten återremitteras till sin vårdcentral.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter