Särskild utmaning att införa SDV hos privata vårdgivare

SDV, Skånes digitala vårdsystem, ska införas för såväl de offentliga vårdgivarna som de privata som har avtal med Region Skåne. De privata vårdgivarna är en stor grupp med många olika förutsättningar - hur fungerar arbetet med att införa SDV hos dem?

Stefan Bremberg är ordförande i Branschråd Privata Vårdgivare i Skåne. Han är också specialist i allmänmedicin och har arbetat i såväl offentlig som privat primärvård i Skåne. I sin vardag arbetar han som chefläkare inom Capio, men det är i rollen som ordförande i branschrådet som han främst kommit i kontakt med SDV.

Vilka är de viktigaste frågorna som du ser med SDV?

- Absolut viktigast är att vi får ett funktionellt, stabilt system. Erfarenheterna från vår PMO-resa förskräcker. Det är en stor utmaning med informationsöverföringen över brandväggen – det är fortsatt så att vi privata har alla kopplingar inom systemet inne på Region Skåne. Detta är en fortsatt stor risk och därmed också en patientsäkerhetsrisk.

Vilka är fördelarna med systemet?

- Gemensamt system för alla vårdutförare – men det förutsätter att även alla skånska kommuner ansluter. Ett mer modernt system än nuvarande PMO och Melior. Vi får dock inte glömma att det nya upphandlade journalsystemet byggdes för ett antal år sedan och därför inte bygger på den mest moderna tekniken och inte har den mest moderna utformningen.

Viktigt att tänka på

Stefan Bremberg hoppas slippa fortsatta tekniska problem med bristfällig funktionalitet och dålig användarupplevelse på den privata sidan. Han betonar också vikten av en tillräckligt bra anpassning av systemet till svensk hälso- och sjukvård, och tycker det är bra att projektet haft en ambition att hålla vårdens medarbetare informerade och uppdaterade om hur det rullar på. Men han vill också se en mycket större involvering av privata vårdgivare i hela processen.

Jakob Leonardsson är projektledare i SDV-projektet med fokus på att ta tillvara de privata vårdgivarnas behov och lyfta dessa frågor i alla lägen.

Vad är speciellt med de privata vårdgivarna, jämfört med den offentligt drivna vården?

- De är väldigt många, runt 500, och framförallt väldigt varierande i storlek och verksamhet. Därför är det en särskild utmaning att koordinera utrullningen av SDV till alla privata vårdgivare på ett bra sätt. Sen ligger de utanför Region Skånes nätverk, vilket skapar andra tekniska krav än för den offentligt driva vården.

Jakob förstår de privata vårdgivarnas oro för just tekniken:

- Det är en stor utmaning och vi jobbar mycket med det. Annars tror jag förändringen i sig är den största utmaningen. Att genomföra förändring kräver engagemang och förståelse, har man dessa bitar löser sig resten ofta ganska bra. Kommunikation, att nå ut till alla, är också viktigt, och under hösten kommer vi att börja ge mer information om SDV till de privata vårdgivarna.

Hur jobbar ni med att involvera privata vårdgivare?

- Vi har samarbete med branschorganisationen och olika referensgrupper för privata vårdgivare är involverade i vårt arbete. Det finns också en grupp med verksamhetsföreträdare för privata vårdgivare. Detta samarbete kommer att intensifieras alltmer under hösten.

- Fokus nu blir att lyfta fram vad de privata vårdgivarna behöver göra för att införandet av SDV ska fungera. De privata vårdgivarna måste precis som övrig verksamhet i Region Skåne själva genomföra förändringsresan i sin organisation. Vårt ansvar är att ge dem rätt förutsättningar för att göra nödvändiga förberedelser inför införandet, sammanfattar Jakob.

Som stöd i arbetet har delprojektet för privata vårdgivare nyligen utökats med ett antal projektledare och representanter för privata vårdgivare.