Användningen av potentiellt olämpliga läkemedel till äldre fortsätter minska i Skåne

Behandlingstrycket av potentiellt olämpliga läkemedel till äldre är klart lägre i Skåne än riksgenomsnittet. Vidare ses en nedåtgående trend för förskrivningen av samtliga läkemedel som tillhör denna kategori av läkemedel.

En minskad användning visar på god följsamhet till våra rekommendationer vilket kan leda till förbättrad kvalitet på läkemedelsbehandlingen av våra äldre.

Med potentiellt olämpliga läkemedel till äldre avses här långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och propiomazin (Propavan), kodein inklusive kombinationer (till exempel Citodon) och glibenklamid.

Preparaten medför en hög risk för biverkningar hos äldre då patientgruppen, trots stora intraindividuella skillnader, generellt har en förändrad läkemedelsomsättning, en ökad känslighet för läkemedel, ofta flera sjukdomar och därmed även flera läkemedel.

Till äldre bör ovan nämnda läkemedel endast användas om det finns särskilda skäl för det. Det ska finnas en välgrundad och aktuell indikation och ordinatören ska ha bedömt och dokumenterat att den förväntade nyttan står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör följas upp och omprövas regelbundet med täta intervall.

Andelen potentiellt olämpliga läkemedel till äldre minskar

Försäljningsstatistik för potentiellt olämpliga läkemedel*, för gruppen 75 år och äldre, följs både nationellt och regionalt. Det är tydligt att arbete med rekommendationer och uppföljning av förskrivningen, såväl som enskilda förskrivares kloka övervägande, ger resultat över tid.

Över tid har tramadol och långverkande bensodiazepiner (till exempel nitrazepam och diazepam) minskat mest medan antikolinerga** läkemedel, där till exempel medel mot överaktiv blåsa ingår, fortfarande är den grupp av potentiellt olämpliga läkemedel som används i störst utsträckning.

E-utbildningar och metodstöd för ökad kunskap om läkemedel och äldre

Läkemedelsbehandlingen av patienter som är 75 år och äldre har ökat med cirka 60 procent de senaste 25 åren varför behovet av regelbunden översyn av äldres läkemedel kommer att vara stort. För att förbättra kvaliteten på läkemedelsbehandlingen av äldre har flera metodstöd, såsom till exempel fickfoldern Goda läkemedelsråd för våra äldre, tagits fram i Region Skåne. E-utbildningar om potentiellt olämpliga läkemedel respektive läkemedel som ökar risken för fall är andra utmärkta sätt för sjuksköterskor eller till exempel läkare under utbildning att öka kunskapen avseende läkemedel och äldre.

*Dessa ”Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger” är en av de läkemedelsspecifika indikatorerna i Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, 2017.

**Antikolinerga preparat redovisas uppdelat i övriga antikolinerga och inkontinensmedel.