Antigentest för påvisande av SARS-CoV-2 på gång i Region Skåne

Inom Region Skånes verksamheter pågår det nu febrilt arbete för att förbereda införandet av antigentester för påvisning av SARS-coronavirus-2, viruset som orsakar covid-19.

Arbetet leds av Anne-Katrine Pesola, specialistläkare inom Klinisk mikrobiologi och involverar många personer och verksamheter.

Region Skåne har under en tid arbetat med att utvärdera antigentester från tre utvalda företag. Testen kommer att kunna användas i flera viktiga sammanhang som komplement till den diagnostik som används idag. Arbetet med utvärderingen fortskrider och utförs av mikrobiologer och biomedicinska analytiker på Klinisk mikrobiologi och ute på enheter i primärvården och slutenvården. Det är viktigt att säkerställa testets känslighet och användarvänlighet. Utvärderingen beräknas vara klar i slutet av november 2020.

Det är mycket som ska falla på plats för att införandet ska ske på ett säkert och tryggt sätt. Arbete pågår inom flera områden parallellt, bland annat:

  • sätta upp tekniska lösningar i PMO och Melior
  • utbildningsmaterial och anvisningar tas fram och kommer att publiceras på Vårdgivare Skåne
  • riktlinjer för användning av testet i klinisk verksamhet tas fram i samarbete mellan Smittskydd Skåne, Vårdhygien Skåne, företrädare för bland annat infektionsmedicin och akutmedicin och Klinisk mikrobiologi

Under de närmaste veckorna kommer två pilotprojekt startas

  1. Testning av personal i samband med smittspårning på akutmottagningen i Malmö, start 19 november. Syftet är närmast att testa koppling mot Melior och handhavande av testet. Dubbelprovtagning kommer att ske med antigentest och PCR-test.
  2. Testning av personer i samband med utbrottsutredning genom mobilt team i samarbete med Smittskydd Skåne, start vecka 48. Syftet är att testa koppling mot PMO och handhavande av testet ute i fält. Dubbelprovtagning kommer även i denna pilot att ske med antigentest och PCR-test.

Antigentestet utförs av utbildad vårdpersonal och resultatet kan läsas av efter omkring 15 minuter. Fördelen med antigentest – ibland kallade ”snabbtest” – för SARS-CoV-2 är att det kan användas patientnära och att samma person kan ta provet, utföra analysen och meddela resultatet till den provtagna. Vid meddelande av resultat kan man samtidigt ge smittskyddsinformation.

Antigentester är ännu inte godkända som underlag för smittskyddsanmälan enligt smittskyddslagen, vilket innebär att man måste ta ett prov för RNA-påvisning (pcr) på positiva individer, för konfirmation och smittskyddsanmälan, men allt talar för att antigentest blir godkända för smittskyddsanmälan inom kort.

Antigentesterna beräknas kunna tas i bruk i början-mitten av december 2020. Beslut om prioriteringsordning vid utrullning koordineras av Medicinsk service. Mer information följer inom kort.