6 000 skåningar bidrar till ny amningsstrategi för Region Skåne

Ny medborgarundersökning visar att skåningarna är positivt inställda till amning. Samtidigt råder en stor osäkerhet kring amningens hälsofördelar. Svaren kommer att vara en viktig del i arbetet för att vända den nedåtgående amningstrenden i Skåne.

Skåningarna är generellt sett positivt inställda till amning och en stor majoritet anser att man bör kunna amma överallt. Samtidigt anser fyra av tio att amning på offentlig plats bör ske diskret och tre av tio kände sig mer bekväma med att se barn flaskmatas jämfört med att se barn ammas. Det visar Skånepanelens undersökning där nästan 6 000 skåningar i juni svarade på frågor kring attityder och kunskap om amning. 

Undersökningen är unik i sitt slag och har uppmärksammats internationellt. I november ska resultatet presenteras för en WHO-ledd arbetsgrupp.

– Det känns fantastiskt att få sätta Skåne på amningskartan. Amning är en angelägen folkhälsofråga och amning har lyfts i de globala Agenda 2030 målen för en hållbar utveckling. Det är hög tid att prioritera amningsfrågan, menar Anna Kjellbom, allmänläkare och folkhälsovetare på Kunskapscentrum kvinnohälsa.

Omgivningens attityder spelar roll

Undersökningen gjordes på initiativ av Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum barnhälsovård och är en del i arbetet med att ta fram en regional amningsstrategi för Skåne. Omgivningens attityder och stöd till amning har visat sig spela roll för hur länge kvinnor ammar. Eftersom det inte tidigare inte funnits information om hur stödet för amning ser ut i den skånska befolkningen bidrar resultaten från Skånepanel med viktiga insikter.

– Vi har länge sett att amningstalen i Skåne, liksom i övriga Sverige, sjunker. För att veta vilka insatser som krävs måste vi bättre förstå de bakomliggande faktorer som kan påverka amning. Som ett första steg i arbetet med att ta fram en regional amningsstrategi för Skåne har vi därför gjort en bred kartläggning som sträcker sig bortom det som sker inom hälso- och sjukvården, säger Marie Köhler, barnhälsoöverläkare och enhetschef på Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum barnhälsovård.

Känner inte till hälsofördelar

I undersökningen framkom också att det råder en stor osäkerhet om amningens hälsofördelar. Bland annat känner endast tre av tio till att amning kan skydda mot bröstcancer, den vanligaste cancerformen för kvinnor. Fyra av tio av de svarande känner till att amning kan minska risken för barnfetma.

– Att höja medvetenheten om sambandet mellan amning och hälsa är angeläget. Man har rätt att få information om det som rör och påverkar ens hälsa. En ökad medvetenhet om amningens hälsoeffekter i befolkningen kan främja ett ökat stöd för de som vill och kan amma. Det är också viktigt för ett fortsatt amningsvänligt samhällsklimat i Skåne, säger Anna Kjellbom.

Vården bör arbeta mer med amning

Det fanns bland de svarande stöd för att arbeta mer aktivt med amning. Hela sju av tio instämde i att vården bör arbeta mer med amning och åtta av tio ansåg att samhället bör fördela mer resurser till att främja amning eftersom det är mer fördelaktigt för miljön.

Under våren genomfördes även en intern webbenkät om det amningsfrämjande arbetet i Region Skåne riktad till personal som möter blivande och nyblivna föräldrar. Resultaten från denna enkät presenteras den 21 oktober.

Bakgrund

  • Amning är en angelägen, men ofta lågt prioriterad folkhälsofråga. Statistiken är tydlig. Allt färre svenska barn ammas enligt rekommendationen om helamning de första sex månaderna från Världshälsoorganisationen (WHO) och minskningen är störst bland de yngsta barnen.
  • I Skåne helammades 15 procent av barnen födda 2017 i sex månader och nästan vart femte barn ammades inte alls vid fyra veckors ålder. Detta trots en allt starkare evidens om amningens hälsofördelar för såväl barn som kvinnor på både kort och lång sikt.
  • 2020 togs beslut i Region Skåne om att ta fram en regional amningsstrategi med uppgift att försöka vända de negativa amningstalen.

Läs mer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter