Invånare i Höör och Hörby kommer oftare att hänvisas till CSK

Fler invånare från Höör och Hörby ska erbjudas vård på Centralsjukhuset Kristianstad, CSK, och Hässleholms sjukhus i stället för på Skånes universitetssjukhus, Sus.

Från och med den 1 april uppmuntrar Region Skåne de som bor i Höör och Hörby att ta sig till CSK om de behöver söka vård akut.

– Vi har god tillgänglighet och nu får vi möjlighet att hjälpa fler invånare. Dessutom är det positivt med ett större uppdrag för att klara av kompetensförsörjningen, då sjukhusvården blir alltmer subspecialiserad, säger Mats Molt Rolfsson, tillförordnad förvaltningschef för CSK.

För att göra förändringen möjlig förs medel över från Sus till CSK och Hässleholms sjukhus. Totalt uppskattas att cirka två tredjedelar av den planerade öppenvården och hälften av den akuta sjukvården för patienter från Höör och Hörby som idag utförs på Sus kommer att överföras.

Skapar utrymme för Sus

Förändringen görs i fyra steg (se nedan) och från den 1 april rekommenderar Region Skåne invånarna i Höör och Hörby att söka akut vård på CSK, även om de precis som tidigare är fria att söka vård vart de vill. Till hösten ska även en del av ambulanssjukvården ställas om.

Björn Ekmehag, förvaltningschef på Sus, välkomnar förändringen.

− Jag ser detta som en viktig och positiv förändring, som gör att vi på Sus kan få bättre möjligheter i vårt uppdrag som universitetssjukhus. Till exempel skapar det utrymme för utveckling av nya behandlingar och arbetet med nationell högspecialiserad vård.

Många aktörer inblandade

Förändringen genomförs i dialog mellan sjukhusen, kommuner, primärvård, ambulans, 1177 och andra aktörer. Invånare som själva söker sig till akutmottagningar uppmuntras som vanligt att kontakta 1177 först.

Jörgen Wenner, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, ser omfördelningen som ett bra exempel på hur Region Skåne kan jobba med så kallad nivåstrukturering, det vill säga att varje vårdinsats görs på den mest lämpliga nivån.

– Det bidrar till förflyttningarna i Framtidens hälsosystem, Region Skånes övergripande strategi. Genom att samarbeta över organisationsgränserna kan vi både stärka den högspecialiserade vården och skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet till vård för invånarna, säger han.

Fakta – Förändringen i korthet

Vad ska omfördelas?

  • Cirka 70 procent av den planerade öppenvården planeras att flyttas från Sus, vilket motsvarar 6000 mottagningsbesök.
  • Cirka 50 procent av den akuta sjukvården planeras att flyttas från Sus, vilket motsvarar 6000 akuta öppenvårdsbesök och 2000 slutenvårdsbesök. 
  • Omfördelningen sker i huvudsak från Sus till CSK – enbart planerad ortopedi omfördelas till Hässleholm. Beräkningar utgår från 2022 års vårdproduktion.

När sker omfördelningen?

  • 1 november 2023 – remisser för planerad öppenvård från vårdcentraler i Höör och Hörby
  • 15 mars 2024 – subakuta tider från vårdcentraler och uppföljning efter akutsjukvård på Sus
  • 1 april 2024 – akutbesök med gående patienter
  • 2 september 2024 – ambulanssjukvården (allt utom prio 1).

Mer om Framtidens hälsosystem – Region Skånes övergripande strategi

Region Skånes övergripande strategi för att uppnå målet ”bättre hälsa för fler” heter Framtidens hälsosystem och beslutades av Regionfullmäktige 2020.

Strategin pekar på fem förflyttningar som måste göras tillsammans av alla i Region Skåne. Det krävs för att möta de utmaningar som samhällsförändringar innebär, till exempel att andelen äldre personer ökar.