Förbättringsarbete för rätt ersättningar via Hälsodeb

Region Skåne har gjort en revision på den tekniska komponenten Hälsodeb. Omfånget för revisionen var rutiner och processer för den tekniska utvecklingen och förvaltningen, kodgranskning samt avtals- och leverantörsstyrning.

Revisionen pekar på ett antal förbättringsområden kring såväl den tekniska lösningen, som processförbättringar för en mer effektiv och proaktiv hantering av fel och åtgärder.​

Komplex lösning kräver gedigen plan​

Hälsodeb med dess regelmotor, processer för indata och utdata, och beroenden till arbetssätt och tajming hos ett flertal olika aktörer, är en mycket komplex lösning. Runt en halv miljon rader data hanteras i systemet varje månad. Komplexitet är ingen ursäkt för de fel som orsakats, men en grund till en hög noggrannhet i åtgärdsplanen. Revisionens analys har därför krävt tid och omfattning för att nå fram till en konkret plan med rätt resurser, i syfte att uppnå och framtidssäkra stabilitet.​

Krafttag för samlad effekt​

Nu finns en plan för att säkra upp kvalitet och funktionalitet i framtida utveckling och förvaltning av Hälsodeb. IT formerar sig på ett nytt sätt med en uppdragsledare som driver arbetet med att förbättra produkten, koordinera aktiviteter och driva kravställan för att proaktivt möta behoven på såväl kort som lång sikt. ​

Ytterligare förbättringar för att stärka processer och kvalitetssäkra rutiner görs utifrån att Region Skåne identifierat delar som kan öka förmåga till framförhållning och minska risken för försenade och felaktiga utbetalningar. Det är viktigt att leverantörer och vårdgivare fortsätter att rapportera in avvikelser till Gemensam servicefunktion och Vårdgivarservice som har stärkt upp med ytterligare resurser. Region Skåne har stort fokus på de reservrutiner som aktiveras i de fall då fel eller försening riskerar uppstå. Allt för att säkerställa korrekta ersättningar i rätt tid och skapa förutsättningar för att uppdraget alltid kan genomföras.​