Vårdenhet i Ängelholm först ut att bli personaldriven

Från och med årsskiftet är enheten för kognitiv medicin i Ängelholm personaldriven. Detta enligt beslut i regionfullmäktige den 14 juni 2022. Enheten placeras organisatoriskt under regionstyrelsen och är fortsatt en del av Region Skåne.

Enheten för kognitiv medicin i Ängelholm är den första vårdenhet i Region Skåne som övergår till att bli personaldriven. Detta innebär att vårdenheten organisatoriskt placeras under regionstyrelsen som en enskild verksamhet i offentlig regi.  

Ingen skillnad för patienten 

Största skillnad blir det för medarbetarna, då driftformen förutsätter ökat engagemang samtidigt som de får större inflytande och delaktighet i verksamheten. 

Engagemanget från personalgruppen har varit högt under hela det gångna året, då förberedelserna pågått.  

– Redan innan vi fick upp ögonen för den här möjligheten så var vi en väl sammansvetsad grupp. Arbetet framåt med ansökan och förberedelserna har gett oss alla en större förståelse för organisation och allt arbete som krävs för att skapa själva mötet med patienten. Denna första fas i arbetet har känts bra för alla. Eftersom vi är först ut så har det fallit sig naturligt att det tar tid, säger verksamhetschef Moa Wibom.  

Att enheten blir personaldriven innebär ingen förändring för patienterna då man fortsatt huserar i samma lokaler och är en del av Region Skåne. 

Enheten byter namn 

Från och med den 1 januari 2023 har enheten för kognitiv medicin i Ängelholm bytt namn på vårdutförande enhet enligt ny anpassad vårdorganisation från ”Specialistminnesmottagning Ängelholm” till ”Kognitiv mottagning Ängelholm”. Remittenter hittar enheten i Melior och Pasis med nya namnet ”Kognitiv mottagning Ängelholm”.