SDV går från projektfokus till införandefokus

Millennium rullas ut i vården om mindre än två år. SDV-programmet går därför in i en ny fas där fokus flyttas till införande. Som en naturlig del i detta anpassas ledningsstrukturen och Region Skånes övergripande styrning.

När det nya journalsystemet Millennium ska börja implementeras mars 2025 är det förvaltningarna som ansvarar för arbetet i sina verksamheter. Linjeorganisationens förberedelser för implementering och förändrade arbetssätt blir därmed allt viktigare.

Detta omfattar även regional samordning och stöd, säkerställande av enhetliga arbetssätt, samt att säkra fortsatt utveckling och drift. Och det gäller inte minst att hantera utmaningarna under de första två åren, eftersom implementeringen sker successivt. Det betyder att alla förvaltningar i Region Skåne kommer att påverkas av samexistens mellan nuvarande journalsystem och Millenium.

De mottagande organisationerna ansvarar för sitt införande

Koncernledningen ansvarar i den nya strukturen för övergripande riktning och långsiktig strategi och att säkerställa att målsättningar uppnås för SDV. Det innebär att SDV-programmets särskilda styrgrupp upphör.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom kommer leda arbetet i Regional verksamhetsledning. Den ansvarar för frågor inom SDV som behöver hållas samman regionalt, standardisering, generiska kliniska processer och regionalisering.

Samtliga förvaltningar ansvarar för sitt införande av SDV. Det handlar om verksamhetsspecifika frågor, att implementera och utbilda för mottagande av system, anpassa sina arbetssätt till regiongemensamma arbetssätt och att leda förändringsarbetet.

– Vi tar nu viktiga steg inför införandet av Millennium. Vi vet att utrullningen kommer att ställa stora krav på hela organisationen och alla medarbetare. Detta är ett prioriterat arbete där alla behöver bidra och inte minst förändra sådant som kan göras redan nu, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Pia Lundbom.

En förändringsprocess har påbörjats kring nya arbetssätt för att bättre ta tillvara de fördelar som Millennium kan ge. Ägandeskapet för beslut, riktlinjer, praxis, rutiner med mera ligger i ordinarie linjeorganisation. Koncernstab HR stödjer processen genom att facilitera dialog i regional samverkan och MBL samt regionens HR-ledning.

Dra åt samma håll

Programkontoret i Lund anpassas för den nya fasen där fokus kommer riktas mer och mer mot utrullning och träning, vilket medför att resurser omdisponeras. Ett arbete har påbörjats kring att bygga upp den kommande förvaltande organisationen både utifrån klinisk och teknisk förvaltning.

Harald Roos, tidigare styrgruppsordförande i SDV-programmet, blir medicinsk programchef. Han kommer att vara adjungerad i Regional verksamhetsledning, med uppdrag att vara samordnare och föredragande samt ansvara för kontakter med SDV-projektet, regional hälso- och sjukvårdsledning, förvaltningschefer och förvaltningar.

– Fokus är nu att säkerställa att införandet blir så bra som möjligt. Vi vet att vi står inför en stor utmaning, så nu gäller det att alla drar åt samma håll inför detta, säger Harald Roos, medicinsk programchef.