Säkrare läkemedelshantering med handscanners

För inte allt för länge sedan hanterades ordination av läkemedel på sjukhus i pappersjournaler eller muntligt vid ronden. För ungefär 20 år sedan började arbetet med ordinationer digitaliseras och snart tas ytterligare ett steg.

Nu har ett nytt system där både patient och läkemedel kan skannas testats och godkänts för att införas i samband med Region Skånes nya digitala vårdsystem, SDV som kommer att knyta ihop regionens alla vårdgivare. SDV kommer att knyta ihop information, journaler och läkemedelslistor – så att primärvård, sjukhus och privata vårdgivare har tillgång till ett och samma system.

– När det nya systemet är på plats får vi en säkrare läkemedelshantering och därmed tryggare vård, säger Åsa Bondesson, läkemedelsansvarig inom SDV-programmet.

Obruten digital läkemedelskedja

Mycket av arbetet kring hur läkemedel hanteras är idag digitaliserat. Men iordningställande och kontroll av att det är ordinerat läkemedel som administreras sker fortfarande manuellt. Med det nya systemet så skannas ett id-band på patientens arm och etiketten på läkemedlet i samband med att ett läkemedel ska administreras.

– Detta kommer att ge en mer patientsäker läkemedelshantering eftersom det i det nya digitala vårdsystemet kommer att finnas en inbyggd kontroll som ser till att rätt dos administreras till rätt person och som säger ifrån om det blivit något fel, säger Åsa Bondesson.

Ökad trygghet för medarbetare och patient

Hela flödet med läkemedel inom SDV har nu testats tillsammans med handscanners för att säkerställa att det hela fungerar, något som är en viktig förutsättning för en obruten digital läkemedelskedja.

– En obruten kedja är nyckeln till en säkrare hantering. Genom det nya systemet får vi en större trygghet vid hantering av läkemedel för den enskilde medarbetaren, så väl som för den som är patient, säger Åsa Bondesson.