Regional medicinsk riktlinje för parenteral nutrition till barn och ungdomar har uppdaterats

Uppdateringen baseras på reviderade europeiska konsensusriktlinjer från ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN 2018 samt tidigare riktlinjer från ESPGHAN/ESPEN 2005.

Riktlinjens syfte är att ge ett samlat kunskapsunderlag och en patientsäker och regiongemensam anvisning till professionen vid behandling med parenteral nutrition till barn och ungdomar.

Riktlinjen inleds med en ordinationsdel som snabbt ska vägleda användaren hur en säker ordination av parenteral nutrition ska göras för barn i olika åldrar.

Därefter följer en fördjupningsdel med förklaringar till underlaget och mer information för den som vill ha mer kunskap. Delar av fördjupningsdelen kan användas vid svår sjukdom/intensivvård liksom vid avvikande energibehov.

Du hittar riktlinjen under Vårdriktlinjer/Barn och ungdomars hälsa/Riktlinjer.