Läkemedelsrådet informerar - Välj rätt antibiotika – använd förstahandsval!

Tänk på att följa gällande riktlinjer från ”Antibiotikaval Skåne” och STRAMA när du väljer att sätta in antibiotika så att patienten får rätt behandling direkt.

Välj rätt antibiotika – använd förstahandsval!

Följsamheten i Region Skåne till gällande riktlinjer avseende förstahandsval av antibiotika vid flera vanligt förekommande infektioner i Primärvården är förhållandevis låg. Tänk på att följa gällande riktlinjer från ”Antibiotikaval Skåne” och STRAMA när du väljer att sätta in antibiotika så att patienten får rätt behandling direkt.

Vid erysipelas (rosfeber, vanligen orsakat av betahemolytiska streptokocker grupp A) får ca 47 % av de som behandlas inom primärvården förstahandsbehandling med Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin). Motsvarande siffra nationellt är 58 %. Vid klassisk erysipelas behöver man vanligen inte täcka för S. Aureus och det finns en resistensutveckling regionalt och nationellt hos betahemolytiska streptokocker grupp A för Klindamycin.

Förstahandsbehandling vid peroral behandling av samhällsförvärvad pneumoni är Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin). I Skåne får de som behandlas inom Primärvården i 57 % av fallen förstahandsbehandling, motsvarande siffra nationellt är 63 %.

Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) är förstahandsbehandling vid bland annat följande vanligt förekommande tillstånd:

 • tonsillit
 • akut mediaotit
 • bakteriell rinosinuit
 • pneumoni
 • erysipelas
 • erytema migrans.

Följ otitkonsensus!

Okomplicerad akut mediaotit hos barn 1-12 år behöver vanligen inte antibiotikabehandlas. Rekommendera adekvat smärtlindring och erbjud eventuellt återbesök efter 2-3 dagar. I Region Skåne får 82 % av barn 1-12 år som fått diagnosen akut mediaotit ändå antibiotika, en siffra som bör kunna förbättras. Poängteras bör att inom gruppen inkluderas dock även fall av komplicerad akut mediaotit (vanligen perforerad otit).

Följ Centorkriterierna!

Vid diagnostik av bakteriell tonsillit bör diagnostiken baseras på de så kallade Centorkriterierna:

 • Feber > 38,5 grader.
 • Frånvaro av hosta.
 • Beläggningar på tonsillerna.
 • Ömmande käkvinkeladeniter.

Snabbtest för Grupp A streptokocker (Strep-A) kan motiveras om 3 eller 4 centorkriterier är uppfyllda.

 • Ca 45 % av antibiotikabehandlade tonsilliter i primärvården i Region Skåne har ett positivt Strep-A.
 • Ca 21 % % av antibiotikabehandlade tonsilliter i primärvården i Region Skåne har ett negativt Strep-A.
 • 34 % av antibiotikabehandlade tonsilliter i primärvården i Region Skåne saknar korrekt journalfört Strep-A.

Majoriteten av de som får antibiotikabehandling för tonsillit bör ha ett positivt snabbtest, andelen med negativt snabbtest bör vara låg och man bör inte sätta in antibiotikabehandling när snabbtest inte tagits alls.