Covid-19 upphör att vara en smittspårningspliktig sjukdom

Baserat på covid-19-läget har Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att covid-19 från och med den 15 mars inte längre ska klassas som en smittspårningspliktig sjukdom inom vård och omsorg.

Patienter och omsorgstagare med symtom ska dock fortsatt alltid provtas och alla bekräftade fall ska anmälas till Smittskydd.  

Att covid-19 inte längre är smittspårningspliktig innebär att det inte längre behöver göras en smittspårning med provtagning kring varje nytt oväntat fall som identifieras inom vård- och omsorg.   

Fortsatt smittspårning i vissa fall

Det kan i vissa fall fortfarande bli aktuellt att utföra smittspårning med provtagning av samvårdade patienter eller omsorgstagare runt ett nytt oväntat fall, till exempel vid misstanke om smittspridning eller utbrott på en enhet. Initiativet till smittspårning kan komma från aktuell enhet, Vårdhygien eller Smittskydd.  

– Vårdhygien bör alltid kontaktas vid ett nytt oväntat fall av covid-19 på en vårdavdelning, särskilt boende eller korttidsplats för dialog kring vilka åtgärder som är aktuella, säger smittskyddsläkare Eva Melander.  

Provtagningsindikation ligger kvar

Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation från den 15 februari ligger kvar. Den innebär att personer med symtom på covid-19 eller annan luftvägsinfektion ska provtas, om en läkare bedömer att en diagnos har betydelse för den fortsatta handläggningen av patienten.

Det kan även bli aktuellt att provta en patient eller omsorgstagare om en diagnos bedöms kunna ha betydelse för de fortsatta vårdhygieniska åtgärderna.