Uppdaterade beslut kring vård som ges till människor som anländer från Ukraina

Människor som kommit till Sverige från kriget i Ukraina har olika rätt till vård. Detta styrs av på vilken grund de befinner sig i landet.

Människor som anländer till Sverige från kriget i Ukraina kan vistas i landet på tre olika grunder. 

 • Kategori 1: Vistas i Sverige viseringsfritt i 90 dagar (du behöver inget uppehållstillstånd)
 • Kategori 2: Få tillfälligt uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv  
 • Kategori 3: Vara asylsökande. 

Kategori 1 – Vård som ska ges till människor som vistas i Sverige viseringsfritt 

Regionernas skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till personer som vistas viseringsfritt är begränsad. Det finns för närvarande ingen nationell lagstiftning som reglerar rätten till subventionerad vård.  

Region Skåne har däremot tagit ett beslut att erbjuda personer som vistas här viseringsfritt motsvarande vård som asylsökande. Det inkluderar även subventionerad patientavgift.  

Kategori 2 – Vård som ska ges vid tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet 

Regionerna är skyldiga att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Rätten till vård ska motsvara vård som för asylsökande.  

Det innebär att barn under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som barn som bor i Sverige. I den vård som ska erbjudas ingår vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 

Vuxna över 18 år ska erbjudas omedelbar vård och tandvård och vård och tandvård som inte kan anstå samt:  

 • mödravård 
 • vård vid abort 
 • preventivmedelsrådgivning 
 • hälsoundersökning 

Dessa vårdsökande kan visa ett UT-kort (ett uppehållstillståndskort). På kortet ska det vara markerat att personen vistas här enligt massflyktsdirektivet.  

Kategori 3 – Vård som ska ges till människor som är asylsökande 

Vård till asylsökande ska ges enligt redan befintliga rutiner för denna målgrupp. Asylsökande kan visa upp ett LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) eller ett kvitto på inlämnad asylansökan. LMA-kortet styrker i så fall att personen är just asylsökande. 

En person får aldrig nekas vård på grund av avsaknad av dokumentation (som till exempel UT-kort eller LMA-kort).

Rutin gällande förskrivning av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar inom förmånen 

Den tillfälliga rutinen vid förskrivning av läkemedel till människor som anländer från Ukraina har upphört att gälla. Det är nu ordinarie rutin för asylsökande som gäller vid förskrivning till personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.  

För de människor som är här viseringsfritt gäller ordinarie rutin motsvarande förskrivning till papperslösa. Fortsätt skriva ”Flykting Ukraina” på recepten. 

Det är vanligt förekommande att namnen på läkemedel i Ukraina inte är samma som de vi använder. Region Skånes Läkemedelsinformationscentral har därför en funktionsbrevlåda dit sjukvården kan vända sig med frågor om ukrainska läkemedelsnamn. 

Läkemedelsinformationscentrals funktionsbrevlåda: laif@skane.se 

Att tänka på vad gäller vårdhygieniska rutiner 

Följsamhet till basala hygienrutiner, triagering vid luftvägssymtom och rutiner för screening för multiresistenta bakterier är extra viktigt i vårdmötet med människor från Ukraina som anlänt till Sverige från svåra förhållanden med okänd hälsostatus. 

Hjälpmedel och förskrivning  

Vid frågor som rör hjälpmedel och förskrivning är det samma rutin som vanligt för asylsökande som gäller. 

Vilket stöd finns om jag inte förstår den vårdsökandes behov? 

I dagsläget är tillgången till tolkar på ukrainska och ryska ganska dålig i Sverige. SKR ger information och några goda råd för att underlätta för dig som behöver boka tolk i vårdmötet:  

 • Undvik gärna att boka tolk mellan klockan 10.00-11.00 och 13.00-14.00, då det är flest personer som bokar då.  
 • Det är oftast bättre tillgång till tolkar under helgen. 
 • Boka gärna telefontolk. Tolkförmedling har då möjlighet att boka in fler samtal under kort tid.  
 • Om du vet ungefär hur lång tid ett samtal kommer att ta, så undvik att boka längre tid än så, för att lämna plats åt andra tolksamtal som är brådskande.