Skåningarna behöver använda mindre antibiotika

Överanvändning av antibiotika är den främsta orsaken till att bakterier blir resistenta mot läkemedlet. I Skåne skrivs det ut mest antibiotika i landet.

Förskrivningen av antibiotika i Skåne är på väg upp igen efter att ha minskat något under pandemin. Enligt färsk statisk skrivs det ut 270 antibiotikarecept per 1 000 invånare och år i Skåne. Det ska jämföras med genomsnittet för landet som är 242 recept per 1 000 invånare.  

För att förhindra att bakterier blir resistenta mot antibiotika är det viktigt att minska användningen. I Europa dör årligen 10 000-tals människor i infektioner med multiresistenta bakterier.  

Resistens ett av de största hoten mot folkhälsan

I Sverige finns det väl underbyggda nationella rekommendationer för antibiotikabehandling. Dessa har förändrats väsentligt de senaste 10-15 åren eftersom vetenskapliga studier visat att kroppen bättre än antibiotika läker en lång rad sjukdomar.    

– Antibiotikaresistensen är ett av de största hoten mot folkhälsan. Dagens moderna sjukvård skulle inte vara möjlig att bedriva utan effektiva antibiotika. För den enskilde försämras dessutom kroppens naturliga immunförsvar om antibiotika tas vid en infektion som kroppen själv kan läka ut. Risken för nya infektioner ökar faktiskt i flera månader efter antibiotikabehandlingen, säger Charlotta Malmer Hagstam, specialist i allmänmedicin och ordförande i Strama Skåne, ett nätverk med uppdrag att bevara antibiotika som effektivt läkemedel och minska risken för resistensutveckling.  

Varför skiljer antibiotikaförskrivningen mellan olika regioner? 

– Det finns ingen medicinsk anledning, utan det som främst avgör är närhet till läkare, attityder till antibiotikaanvändning och hur väl de nationella rekommendationerna för antibiotikabehandling av infektioner följs, säger Charlotta Malmer Hagstam. 

Så hur ska en god och patientsäker vård bli verklighet?  

– Vi behöver bli bättre på att skriva ut antibiotika bara när det verkligen behövs, det vill säga vara mer noggranna med att följa de nationella rekommendationerna för antibiotikabehandling. En annan viktig åtgärd är korrekt handhygien, säger hon. 

Mer information

Strama Skåne