Region Skåne påbörjar pilotprojekt om likarättsronder

Diskriminering förekommer på många arbetsplatser, även i Region Skåne. Arbetet för att motverka diskriminering pågår ständigt. I ett pilotprojekt lanseras det nya konceptet ”Likarättsrond”, som är klart för klinisk utvärdering i hälso- och sjukvården

– Vid en likarättsrond beaktas tillgängligheten och bemötandet gentemot både medarbetare och patienter, med målet att alla ska kunna känna sig välkomna och inkluderade, säger Ola Björgell, regionöverläkare och funktionsansvarig för likarättsarbetet i Region Skåne. 

Precis som under en rond kan kanske inte allt lösas på en gång, men en hel del och lite mer för varje gång. Arbetet med likarätt är ett arbete som pågår ständigt i Region Skåne. Likarättsronderna är ett nytt verktyg i detta arbete. 

Mäts i medarbetarenkäter 

Att diskriminering förekommer i Region Skåne syns i de medarbetarenkäter som genomförs regelbundet.  

– På varje arbetsplats finns många synliga och osynliga normer. Vissa är bra och får arbetet att fungera, andra är begränsande och kan försvåra arbetet. Då kan någon komma i kläm, fara illa, diskrimineras eller utsättas för negativ särbehandling. En patient kanske inte får vård på lika villkor, säger Susanne Ehn, ST-läkare och certifierad likarättsambassadör. 

Diskrimineringslagen styr vården 

Bland de lagar som påverkar hälso- och sjukvården finns också diskrimineringslagen med sju diskrimineringsgrunder. I praktiken innebär det att varje arbetsplats måste gå igenom verksamheten och titta på allt från hur anställda mår till tillgänglighetsaspekter för patienterna. Går det till exempel att komma in genom dörren, förflytta sig och bli undersökt, och behandlad på lika villkor oavsett vem hen är? 

Varje arbetsplats har en skyldighet att bedriva aktiva åtgärder som en del i arbetet mot diskriminering. Det är verksamhetschefens ansvar, men en uppgift som kan vara mycket svår att översätta från text till aktiv handling. I detta arbete är det tänkt att likarättsronden ska vara ett handfast verktyg. Den ska ses som ett stöd, inte som kontroll- eller inspektionsverksamhet.  

En mer inkluderande och välkomnande arbetsplats  

– Vi är övertygande om att en likarättsrond sätter igång en process på arbetsplatsen. Återkommande likarättsronder kan över tid skapa allt mer inkluderande normer och förhållningssätt. Det blir då, efterhand, helt självklart att arbeta kontinuerligt med likarätt. Vi utbildar allt fler certifierade likarättsambassadörer varje år i Region Skåne och det kan vara en väldigt fin grund till att också leda en likarättsrond i framtiden, säger Ola Björgell. 


Likarättsrond 

  • Vid en likarättsrond hjälps verksamheten åt att stanna upp, observera, notera, utvärdera och agera. Medarbetare och ledning får ta del av en kort enkät. 
  • Därefter görs ett besök, det som kallas ”likarättsrond”, på arbetsplatsen. Vid besöket hålls ett samtal, en dialog i samverkan, med både medarbetare och ledning. Sedan sammanställs en rapport med återkoppling. Styrkor och utmaningar, tankar och idéer ventileras kring hur likarättsarbetet kan fortsätta att utvecklas.