Ny fas i arbetet med SDV

Nu går arbetet med Skånes digitala vårdsystem (SDV) snart in i nästa fas där fokus flyttas allt mer mot test och förberedelser för införande och driftstart.

– Vi har arbetat hårt och ligger bra till för denna plan, men det finns vissa områden där vi inte riktigt är framme än. Det handlar framför allt om anpassningar kring Patientdatalagen och även frågor kring mödravård, förklarar Harald Roos, styrgruppsordförande för SDV-programmet.

– Vi vet redan nu att vi har ett antal saker som kommer att kvarstå efter sista november, men det har vi en plan för. Det viktiga är att det inte kvarstår någon olöst fråga som påverkar planen för införande våren 2025.

Fokusera mer på test och träning

När nu projektet lämnar initieringsfasen kommer fokus på att hitta och hantera fel intensifieras. Defekter kommer att delas in efter hur allvarliga de är, och fokus kommer att vara på att lösa de med störst påverkan först, medan andra kommer att kunna hanteras i kommande utvecklingssteg.

– Det vi stänger för är själva kravställningen för den första versionen av systemet, och detta är ett viktigt skifte då vi nu kan fokusera mer på test och framtagning av material för förändringsarbete och träning, säger Harald Roos.

– Skulle det visa sig att det till exempel kommer nya lagkrav eller att testerna visar att det finns brister som gör att vi behöver förändra vår kravställning kommer vi givetvis att göra det även efter siste november.

Flöden testas från ax till limpa

Projektet har under lång tid arbetat med systemtest för att snabbt hitta fel och rätta defekter i systemet. Nu kan man även börja med acceptanstest för att testa helheten, vilket kommer att vara avgörande för att få en bild av hur systemet fungerar i den kliniska vardagen.

Det finns framtagna arbetsflöden för hur olika verksamheterna i hälso- och sjukvården arbetar och acceptanstesterna ska nu testa dessa flöden från ”ax till limpa”, det vill säga från att patienten skrivs in och genom alla steg i vården.

Demonstrera hur systemet fungerar

Test och defekthantering kommer att leda till att den version av systemet som driftsätts första kvartalet 2025 kommer vara mycket bättre än den vi har idag. Samtidigt har projektet börjat titta på vad som kommer i nästa utvecklingssteg, version 2.0.

När projektet nu går in i nästa fas kommer det också att bli möjligt att i större omfattning demonstrera för användarna hur systemet fungerar och arbete pågår med att ta fram en plan för olika typer av demonstrationer.