Lärdomar och goda exempel från sommaren i vården

Som i många andra regioner blev det en ansträngd sommar för vården i Region Skåne. Det visar en sammanställning av sommarens erfarenheter. Men de tuffa utmaningarna har i många fall lett till ökad samverkan.

En sammanställning från Region Skånes förvaltningar visar att många sjukvårdsverksamheter under sommaren hade en ansträngd situation med hög arbetsbelastning och brist på personal. Samtidigt vittnar många om att utmaningarna också lett till både nya samarbeten och arbetssätt. Vissa delar av vården har dessutom klarat det hårda trycket bättre än förväntat. 

– Det behöver vi ta med oss när vi nu blickar framåt inför planeringen av kommande sommar, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.  

Vård på rätt nivå gör skillnad 

Inom akutsjukvården finns många goda exempel på nya arbetssätt. Bland annat har vårdcentraler i nordöstra Skåne och specialistvården vid Helsingborgs lasarett inlett ett tätare samarbete kring vårdsökande. Det nya samarbetet ledde till en tydlig minskning av vårdsökande på akuten, samtidigt som läkare på vårdcentralerna fick större möjlighet till stöd från specialistläkare på sjukhusen under sommarperioden. 

– Här ser vi fina exempel på vilken skillnad det gör med vård på rätt nivå. Något som ger både bättre tillgänglighet för patienterna och bättre förutsättningar för vårdpersonalen, säger Pia Lundbom. 
 
I hela Skåne ligger andelen sökande patienter till akutmottagningarna på ungefär samma nivå som förra sommaren, medan antalet inskrivna patienter från akutmottagning är något färre. 

Insatser inom förlossningsvården gav effekt 
Inför sommaren togs det fram en förvaltningsgemensam handlingsplan för att förstärka förlossningsvården i Skåne. Åtgärder i form av direktupphandling av bemanningsföretag och samordning av planerade kejsarsnitt åtgärder sattes in. På förlossningen i Malmö tog medarbetare extrapass och fick stöd av barnmorskor från andra verksamheter. Även barnmorskor från andra delar av landet och från Finland anmälde intresse för att jobba i Malmö.  

Insatserna gav effekt. Förvaltningarnas sammanställning visar att majoriteten anser att det har funnits tillräckligt många förlossningsplatser. Statistik visar också att andelen kvinnor som hänvisats till andra sjukhus har varit något lägre denna sommar jämfört med sommaren 2021. Antalet förlossningar var färre än föregående år, vilket också minskade trycket. Samtidigt har det tidvis varit ansträngt både på förlossningsavdelningar, BB-avdelningar och inom neonatalvård. 

– Det är glädjande att vi trots det tuffa läget kan se att förberedelserna som gjordes inom förlossningsvården gjorde skillnad. Men vi vet också att det varit ansträngt hos många verksamheter, och där behöver vi se över vad och hur vi kan förbättra, säger Pia Lundbom. 

Svårt med bemanning inom primärvården 

När det gäller primärvården visar sammanställningen från förvaltningarna att många vårdcentraler hade brist på sjuksköterskor och läkare. På vårdcentralerna har färre än hälften rapporterat om användning av stimulansåtgärder. Privata vårdcentraler har inte nyttjat åtgärderna.

När det gäller bemanning skiljer det sig åt mellan vårdcentralerna. Det har varit särskilt svårt att rekrytera sjuksköterskor, distriktsjuksköterskor, sjuksköterska till BVC och läkare. Privata vårdcentraler har rapporterat att de inte haft behov av sommarvikarier eller att det har varit god tillgång.  

Utfall av disponibla vårdplatser jämfört med planering 

Inför sommarperioden planerar hälso- och sjukvården för det antal vårdplatser som ska hållas öppna, så kallade disponibla vårdplatser. Våren 2022 upplevdes planeringsarbetet svårare än många tidigare år eftersom flertalet verksamheter hade brist på framför allt sjuksköterskor att anställa inför semesterperioden. Många verksamheter hade redan tidigare ett underskott på personal. Även andra yrkesgrupper saknades inför sommaren, men inte i motsvarande omfattning.  

Förvaltningarnas sammanställning visar att en del av verksamheterna höll man sig till den ursprungliga planen gällande antalet vårdplatser. Ibland blev det bättre än tänkt eftersom det på vissa sjukhus gick att hålla de vårdplatser som från början planerade att hållas stängda. Men på andra platser blev det tuffare och det finns förbättringar att göra. 

Fortsätta utveckla våra arbetssätt 

Samhället befinner sig i en stor omställning när det gäller hälso- och sjukvård. Vi lever allt längre och behöver därför mer, och ofta krävande vård. Detta gör att bemanningssituationen blir allt mer ansträngd inom hälso- och sjukvården. 

– Vi måste därför fortsätta att utveckla hur vi arbetar med att kunna möta allas behov av vård, hälsa och omsorg genom hela livet. Vi behöver se nya arbetssätt, digitalisering och ett mer hälsofrämjande perspektiv som en helhet i detta ofrånkomliga utvecklingsarbete, säger Pia Lundbom.