Läkemedelsrådet informerar - Kunskapen om risker med NSAID är låg bland äldre trots utbredd egenvårdsanvändning

En enkätstudie har genomförts som ett vetenskapligt ST-arbete i allmänmedicin, för att kartlägga kunskapsnivån hos äldre personer avseende potentiella risker med NSAID. Kunskapen kring dessa läkemedel och dess risker behöver höjas hos våra äldre.

Bakgrund

Många personer är regelbundna användare av NSAID (1) och det är effektiva läkemedel bland annat vid  besvär från rörelseapparaten. För äldre individer innebär det dock många risker. NSAID kan påverka njurarna, öka risken för gastrointestinala blödningar, ge en försämring av hjärtsvikt samt öka risken för hjärtinfarkt (2).

Användningen av NSAID bland äldre är riskabelt hög (1) och används ibland trots att det finns kända kontraindicerande faktorer. Många NSAID-preparat säljs receptfritt i Sverige och allmänheten utsätts ofta för reklam för dessa läkemedel. Det är dock inte allmänt känt att dessa läkemedel är potentiellt riskabla för en stor andel av den äldre befolkningen.

En enkätstudie har nyligen genomförts som ett vetenskapligt ST-arbete i allmänmedicin, för att kartlägga kunskapsnivån hos äldre personer avseende potentiella risker med NSAID (3). Kännedom om detta är en förutsättning för att optimera informationen, även om underlaget i denna studie var begränsat.

Metod

Studien var en enkätstudie där respondenterna inbjöds i samband med besök på apotek. Personer som inkluderades var över 65 år och handlade NSAID receptfritt och svaren på enkäterna analyserades sedan med deskriptiv och jämförande statistik.   

Resultat

Av totalt 51 respondenter uppgav 53% att de inte hade funderat över riskerna med NSAID. En av fem kunde korrekt ange en eller flera risker med NSAID. Riskabel samsjuklighet förekom hos 57% av respondenterna, i form av antingen en eller flera av parametrarna högt blodtryck, hjärtsjukdom, diabetes, njursjukdom och magsår. Mest frekvent var högt blodtryck (47%). Det fanns ingen statistisk säkerställd skillnad avseende kunskapsnivå mellan olika diagnosgrupper eller åldersgrupper. Vanligaste orsak till inköp av NSAID var ledvärk eller muskelsmärta och flest respondenter hade huvudsakligen inhämtat sin information från sjukvårdspersonal (31%), apotek (22%) eller släktingar/vänner (22%).

Slutsats

Kunskapen kring NSAID och dess risker är låg hos vår äldre befolkning. Många använder NSAID som egenvård trots att de har kroniska sjukdomar som gör att de utsätts för en ännu större risk för att få bland annat magsår, njursvikt och hjärtsvikt. Majoriteten äldre i studien som inhandlade NSAID hade inte ens funderat över att det kan finns risker med dessa läkemedel och endast var femte kunde redogöra korrekt för vilka risker som finns. Kunskapen kring dessa läkemedel och dess risker behöver höjas hos våra äldre.

Som sjukvårdspersonal har vi ett ansvar att informera om risker. Detta missas lätt om vi inte vet om att patienterna använder riskabla egenvårdspreparat. Fråga därför alltid efter receptfri läkemedelsanvändning. Även apotek och media behöver bli bättre på att informera om risker och inte enbart framhålla fördelarna med NSAID.

Referenser:

  1. Modig S, Elmståhl S. Kidney function and use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs among elderly people – a cross-sectional study on potential hazards for an at risk population. Int J Clin Pharm 2018, 40(4):870-877
  2. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (2017-6-7). Socialstyrelsen 2017.
  3. Gillberg C. Rapport: Äldre personers användning av och kunskaper om NSAID som egenvård – en enkätstudie, 2022.