Läkemedelsrådet informerar - QlikView-applikationen Hjälpmedelsprodukter

Här förklaras hur QlikView-applikationen kopplad till Speciallivsmedel kan användas för att följa upp förskrivning samt följsamhet till Skånelistan speciallivsmedels riktlinjer.

Skånelistan speciallivsmedel

Speciallivsmedel är ett samlingsbegrepp för bland annat sondnäring, näringsdrycker och berikningsprodukter. Skånelistan speciallivsmedel (1) innehåller riktlinjer och rekommendationer för produktval vid olika indikationer vid förskrivning till patienter från 16 års ålder. Listans riktlinjer är framtagna utifrån bästa möjliga evidens, klinisk erfarenhet, nutritionell och klinisk nytta samt kostnadseffektivitet. LAG livsmedel för speciella medicinska ändamål tar fram underlag och listan fastställs av Läkemedelsrådet. Genom att följa samma förskrivningsriktlinjer och förskriva rekommenderade produkter tas ett gemensamt ansvar för Region Skånes resurser inom det subventionerade området.

Sesam LMN

Sesam LMN är den portal som sedan 2017 ska användas vid förskrivning av speciallivsmedel. Genom att använda denna portal tar förskrivare del av Region Skånes fördelaktiga avtalspris. Förskrivning på Livsmedelsanvisning med apoteksexpediering ska endast användas för personer med skyddad identitet eller personer som inte har en stadigvarande adress. Att förskriva på Livsmedelsanvisning för andra personer innebär avtalsbrott.

QlikView-applikation för speciallivsmedel

Sedan något år finns en QlikView-applikation i vilken samtliga förskrivande verksamheter i Region Skåne kan följa upp sin förskrivning samt följsamhet till Skånelistan speciallivsmedels riktlinjer. I applikationen visas data över uthämtade produkter förskrivna i Sesam LMN. Privata vårdgivare kan endast se förskrivning inom privata verksamheter och offentliga verksamheter endast se förskrivning inom offentliga verksamheter.

Möjliggör verksamhetsdialoger

QlikView-applikationen är ett verktyg som möjliggör verksamhetsdialoger med förskrivare i de olika förvaltningarna/sjukhusen/verksamheterna. Verksamhetsdialoger genomförs regelbundet och vid dessa presenteras den egna följsamheten och eventuella förbättringsområden identifieras. LAG livsmedel för speciella medicinska ändamål följer utfallet, agerar för ökad följsamhet samt gör genomgång och analys av följsamhetsdata och förskrivningsriktlinjer. Applikationen kan med fördel även användas vid lokal verksamhetsuppföljning.

QlikView-applikationen kan visa och sortera förskrivningsdata och följsamhet på olika sätt, bland annat:

  • Skåneövergripande/per förvaltning/per sjukhus/per verksamhet
  • Per produktgrupp/undergrupp/produkt
  • Volym
  • Kostnad
  • Per åldersgrupp

Var hittar jag applikationen?

Du hittar applikationen där andra applikationer finns, det vill säga via Region Skånes kvalitetsapplikation (2). Som stöd för att använda och tolka följsamhetsdata har anvisning (3) tagits fram.

Kontakt vid frågor

Har du frågor angående ovanstående kontaktas Jeanette Sjölander, jeanette.sjolander@skane.se

Applikationen kan även visa data för andra hjälpmedelsområden som förskrivs i Sesam/Sesam LMN. Vid frågor om dessa kontaktas Marjan Basirat Ali Ghanbari, VO Hjälpmedel:
marjan.basiratalighanbari@skane.se

Länkar

1)       Vårdgivare Skåne – Vårdriktlinjer – Läkemedel. Välj Skånelistan speciallivsmedel:
Läkemedel - Vårdgivare Skåne (skane.se)

2)       Vårdgivare Skåne – Avtal och uppföljning – Uppföljning av hälso- och sjukvård; Region Skånes kvalitetsapplikation. Välj AccessPoint och sök efter Hjälpmedelsprodukter:
Region Skånes kvalitetsapplikation - Vårdgivare Skåne (skane.se)

3)       Vårdgivare Skåne – Vårdriktlinjer – Hjälpmedel; 
Välj Speciallivsmedel – lathund till QV, rapport Följsamhet.
Hjälpmedelssortiment - speciallivsmedel - Vårdgivare Skåne (skane.se)