Fritextsvar från kvinnor kan utveckla förlossningsvården

Nu finns en ny rapport om Graviditetsenkäten från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som lyfter fram utvecklingsområden inom förlossningsvården utifrån kvinnornas perspektiv. De tusentals fritextsvaren ger regionerna stöd att utveckla vården.

SKR har på nationell nivå analyserat Graviditetsenkätens fritextsvar från 1 december 2020–31 maj 2022. Av drygt 66 000 svar har 1600 svar analyserats utifrån ett slumpmässigt stickprov som följer regional fördelning av födslar 2021.

I fritextsvaren lyfter kvinnor positiva aspekter av vården för graviditet och förlossning. Men lika viktigt är det att lyssna till de som uttrycker önskemål om förbättringar. Fokus i rapporten är särskilt de områden där kvinnor är mindre nöjda och som vården kan utveckla.

Data på enhetsnivå ger stöd till utveckling

Fritextsvaren finns tillgängliga för den egna enheten genom att logga in på graviditetsregistret.se. Uppgifterna kan tas fram via enhetsadministratören och användas i kvalitets- och förbättringsarbete. De analyserade fritextsvaren ska ses som ett komplement till den övriga data som samlas in i graviditetsregistret.

– Materialet är en viktig del i att kunna förbättra och stärka förlossningsvården, säger Victoria Henjered, hälso- och sjukvårdsstrateg på enheten för uppdragsstyrning. 

Rapporten lyfter fram sex övergripande områden:

  • Covid-19-pandemin påverkade kvinnan och hennes partner.
  • Vårdpersonalens bemötande präglar vårdupplevelsen.
  • Lyhördhet inför önskemål bidrar till en känsla av delaktighet.
  • Det finns en bredd av önskemål kring vårdens information.
  • Stärkt tillgänglighet och breddat vårdutbud efterfrågas.
  • Kontinuiteten är viktig för tryggheten i vården.

Läs mer och ta del av rapporten på SKR:s webbplats.