Tillgång på infusionsaggregat åter säkrad

Efter en längre tids bristsituation bedöms det nu finnas tillräckliga volymer av aggregat för infusionspumpar för att täcka Region Skånes totala behov.

Leverantören BD har meddelat att de inom kort kommer kunna börja leverera nya aggregat till Alaris infusionspumpar, vilket möjliggör en återgång till ordinarie utrustning. Återgång till Alaris infusionspumpar kommer dock behöva ske stegvis inom respektive vårdförvaltning i samverkan med Medicinsk teknik Skåne .

Beställ inte mer än vad som behövs för en vecka

Då det finns god tillgång på olika typer av fabrikat på aggregat och det finns en uppbyggd reserv i det regionala lagret kan omställning till normala beställningsrutiner påbörjas. Planen är att aggregat av märken Braun, Codan samt Alaris åter ska gå att beställa via Marknadsplats under v 24.

Omställningen till ordinarie beställningsrutiner för aggregat bygger på att beställningar i Marknadsplats under de kommande månaderna inte överstiger ett normalt veckobehov.

– Just i skedet när vi ställer om försörjningsflödet från vårt egna regionala beredskapslager till ordinarie flöde via OneMed är det extra viktigt att verksamheterna inte beställer mer än vad som behövs för en vecka. Annars riskerar vi skapa tillfälliga brister i tillgången regionalt, säger Helena Samuelsson ansvarig för det så kallade Styrtornet som koordinerat den regionala materialförsörjningen under krisen.

Annars riskerar vi skapa tillfälliga brister i tillgången regionalt, säger Helena Samuelsson ansvarig för det så kallade Styrtornet som koordinerat den regionala materialförsörjningen under krisen.

Gott exempel på nära samarbete

Bristsituationen uppstod mot bakgrund av att BD i mitten av mars återkallande en större mängd aggregat av märket Alaris då de inte kunde garantera steriliteten. Detta krävde en snabb omställning i vårdverksamheten med introduktion av infusionspumpar av andra märken.

Händelsen klassades av Region Skåne som en särskild händelse och en regional arbetsgrupp med representanter från förvaltningar tillsattes. Omfattningen krävde även en nationell samverkan med myndigheter och andra regioner som drabbats.  

– Vi har tillsammans arbetat för att få fram aktuella lägesbilder kring tillgång och efterfrågan och i samförstånd arbetat med att minimera händelsens påverkan på vår förmåga att ge god vård. Varje förvaltning har svarat för sina egna riskbedömningar och omfallsplaner, men bidragit aktivt till att på bästa sätt prioritera och möta Skånes samlade behov av infusionspumpar och tillhörande förbrukningsmaterial.

Detta har varit ett gott exempel på ett lyckat nära samarbete inom Region Skånes, säger Pelle Englezon, stabschef för KSM som är en av dem som lett krisledningsarbetet.