Tid att spara med nytt logistikverktyg i SDV

Färre tidsödande telefonsamtal och bättre överblick är ett par av de förbättringar som det nya logistikverktyget Capacity Management kommer att medföra för hälso- och sjukvården i Region Skåne. Logistikverktyget ingår som en del i SDV.

Region Skånes serviceförvaltning Regionservice får drygt 465 000 transportuppdrag varje år. Det handlar både om att flytta patienter och utrustning. Varje uppdrag genererar minst tre telefonsamtal som tar tid från vårdpersonalens andra uppgifter. När Skånes digitala vårdsystem, SDV införs kommer det nya logistikverktyget medföra att telefonsamtalen för att beställa såväl transporter som lokalvård i stort sett helt försvinner.

Uppdatering i realtid

Logistikverktyget ska underlätta resursstyrning på flera sätt än enbart inom området transporter. Det består av tre huvuddelar; vårdplatskoordinering, transport och lokalvård. Vårdpersonal kommer att kunna göra och följa beställningar i realtid, utan att behöva göra uthopp till andra system.

För vårdplatskoordinatorerna kommer det nya logistikverktyget innebära att de slipper använda papper och penna och framförallt betydligt färre telefonsamtal. Istället går de in i systemet för att få realtidsuppdatering på vårdplatsstatus över hela regionen.

Jonas Wallgren, utvecklare inom Regionservice, leder arbetsströmmen för resursstyrning i SDV-projektet.
- Capacity Management ska ge oss sammanhållen kommunikation på ett ställe, vilket underlättar för vårdpersonalen och sätter patienten i fokus.

Närhet styr uppdrag

En viktig förändring är att uppdrag nu kommer att tilldelas utifrån närhet. Har du som utförare avslutat ett uppdrag och meddelar systemet det, kommer du automatiskt tilldelas ett nytt uppdrag i närheten av det förra. Varje sjukhusområde räknas som en zon för att ett effektivare flöde och bättre utnyttjande av resurser.

- Det nya verktyget kommer att frigöra tid för vårdpersonalen, och Regionservice kan på ett effektivare sätt utföra de tjänster de är bäst på, säger Jonas Wallgren.
- Majoriteten av de telefonsamtal som vården gör idag för att beställa transport och lokalvård kommer att försvinna. För vårdplatskoordinatorerna innebär det att de slipper ringa sinsemellan för att se om en plats är ledig eller redan reserverad för en patient.

Transportuppdrag inkluderar att flytta patienter och avlidna, att flytta utrustning och vissa bud inom sjukhuset. Inom lokalvård berörs områdena smittstäd, akutstäd och slutstäd.

Nya arbetssätt

Alla vårdverksamheter inom ett sjukhusområde, även vårdcentraler och privata vårdgivare inom det området, kommer att använda Capacity Management. Utförarna arbetar som ett team i hela zonen, för maximal effektivitet. Detta kan kräva kompetenshöjning då smitt-, akut- och slutstäd ska täckas in.

Arbetsprocesserna ska se likadana ut, oavsett om det är ett stort eller litet sjukhus.

- Detta kräver förändringar i nuvarande arbetssätt och detta jobbar vi nu med, säger Jonas Wallgren.
- Det handlar till exempel om att väldigt många transporter i dagsläget utförs av vårdpersonal, och Regionservice sköter inte heller helt det som kallas slutstäd. Dessa uppdrag måste vården nu lämna över till Regionservice.

Det nya arbetssättet har också lett till att en ny roll skapas; serviceplanerare för transport och lokalvård. Uppdraget blir att samordna och omfördela resurser om behov skulle uppstå. Nu pågår arbete med hur många serviceplanerare som behövs, vilket styrs av storlek på sjukhus och om verksamheten är öppen dygnet-runt eller inte.

Mer information

Detta kommer att påverka Region Skånes olika verksamheter på olika sätt och mer information kommer under hösten under det fortsatta arbetet med SDV.

Fakta - nuläge

Transporter: 

 • 465 232 uppdrag/år
  (patienter, bud, avlidna, övrigt)
 • Varje beställning genererar minst tre telefonsamtal
 • 1 395 696 samtal/år

Lokalvård:

 • 17 900 uppdrag/år
  (Smitt-, akut- och slutstäd)
 • Varje beställning genererar minst tre telefonsamtal
 • 53 700 samtal/år
  (Smitt-, akut- och slutstäd)