Skånelistan speciallivsmedel 2021

Läkemedelsrådet har fastställt Skånelistan speciallivsmedel 2021. Denna ersätter tidigare version från mars 2020. Tillhörande Sammanfattning (kortversion) är uppdaterad.

Utöver språklig genomgång, förtydliganden och uppdatering av referenser beskrivs de viktigaste förändringarna nedan.

Reviderade riktlinjer jämfört med version mars 2020:

  • Energitäta icke-klara drycker (≤ 2 kcal/ml): Fiberinnehållande produkter rekommenderas som första och andrahandsval (Resource 2.0+fibre samt Fresubin 2 kcal Fibre DRINK)
  • Preoperativ kolhydratuppladdning: preOp ersätter Resource preload.

Kompletteringar i bakgrundsmaterialet:

  • Kosttillägg respektive sondnäring vid diabetes eller nedsatt glukostolerans
  • Kosttillägg vid trycksår
  • Referenserna är klickbara länkar.

Skånelistan speciallivsmedel ska följas om inte toleransproblem eller näringsmässiga skäl föranleder annat produktval. Riktlinjen gäller i första hand nyinsättning men övergång till rekommenderade produkter ska övervägas och om möjligt eftersträvas även för patienter med pågående behandling. Det är viktigt att dokumentera anledningen om annan produkt än rekommenderad förskrivs i patientens journal.  

Listan ska användas som riktlinje och stöd till förskrivare, men kan också användas som kunskapsunderlag och beslutsstöd inom kommunal vård och omsorg. Genom att förskriva de rekommenderade produkterna tas ett gemensamt ansvar för Region Skånes resurser inom det subventionerade området med bibehållen nutritionell och klinisk nytta.

Skånelistan speciallivsmedel och tillhörande Sammanfattning är publicerad på Vårdgivare Skåne – Vårdriktlinjer – Hjälpmedel – Anvisningar och sortiment – Speciallivsmedel och pump

Skånelistan speciallivsmedel finns även på Nutritionssidan på Vårdgivare Skåne:

OBS! Välj Häfte vid utskrift för att få den i A5-format.