Sjukvården har en viktig roll för att motverka våld i nära relation

Den senaste tiden har dödligt våld i nära relationer uppmärksammats mycket. Både hälso- och sjukvården och tandvården har en viktig roll i att tidigt se tecken på detta och se till att våldsutsatta får rätt hjälp. Det finns stöd för dig i arbetet.

Våld i nära relation är en del av ett större mönster, där kvinnor, flickor, pojkar och även män utsätts. Under pandemin har utsattheten för våld i nära relationer ökat. Region Skåne behöver därför parallellt med hantering av pandemin även stötta våldsutsatta personer.

– Vården behöver agera kraftfullt för att förhindra och motverka våldet, säger Johan Öberg, hälso- och sjukvårdstrateg i Region Skåne. 
 

Arbeta förebyggande och motverka våld

Våldet skapar ohälsa och vårdens breda kontaktyta mot befolkningen gör vården till en självklar aktör för att motverka våld i nära relationer och arbeta förebyggande.

I Region Skåne utbildas vårdpersonal kontinuerligt för att stärka förmågan att stötta våldsutsatta barn och vuxna. Många verksamheter har utvecklats för att etablera så effektiva rutiner som möjligt för att kunna hjälpa våldsutsatta personer. 

Ett aktivt arbete inom mödra- och barnhälsovården har exempelvis stor betydelse för att motverka våldets konsekvenser. Patienter som är eller har varit utsatta för våld i en nära relation söker ofta vård för olika symptom. På Gynekologimottagning akut i Malmö är det sedan i mars i år rutin att fråga alla patienter.

Så fångas våldsutsatta kvinnor upp inom Kvinnosjukvården i Malmö

Regionalt vårdprogram 

Stommen i Region Skånes arbete mot våld i nära relationer är Vårdprogram mot våld i nära relationer som beslutades 2018. Där beskrivs hur hälso- och sjukvården och tandvården på ett effektivt sätt ska motverka våld i nära relationer, genom till exempel korrekt spårsäkring, dokumentation, psykisk och fysisk vård och samverkan med socialtjänst och idéburen sektor. 

Regionalt vårdprogram Våld i nära relationer

Barnskyddsteam

Utöver vårdprogrammet, som i text beskriver hur stöd och vård för våldsutsatta ska ske, finns flera barnskyddsteam i Region Skåne som kan stötta i enskilda ärenden. De svarar på alla frågor som rör utsatthet där barn är involverade. Du kan kontakta och få stöd av Barnskyddsteamet vid exempelvis orosanmälan.

Barnskyddsteam

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) stöttar och svarar på frågor för både patienter och vårdpersonal som har frågor eller behöver stöd när det gäller våld i nära relationer.

Kvinnofridslinjen

Uppdatera väntrumsmaterial

Väntrumsmaterial från Kvinnofridslinjen finns att beställa och är rekommenderat material som ska finnas i alla väntrum. 

Rekommenderad väntrumsinformation om våld i nära relationer

Läs mer

Webbkurs om våld - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala universitet (uu.se)

Att bli utsatt för våld i nära relationer - 1177 Vårdguiden