Så förhindrar du brandrisk vid högflödesbehandling med syrgas

Region Skåne har blivit uppmärksammad på överhängande risker i samband med högtrycksbehandling med syrgas, som vi inte varit medvetna om tidigare. Därför har ett nytt regionalt dokument tagits fram som stöd i arbetet för att förhindra olyckor.

Bakgrunden till att instruktionen tagits fram är olyckor i vår omvärld kopplade till behandling med syrgas. Dokumentet har tagits fram som en del i Region Skånes arbete med brandskydd.

Instruktion: Brandrisker vid högflödesbehandling med syrgas

Tester från sjukhusmiljöer med högflödesbehandling med syrgas visar att höga syrehalter snabbt uppnås både i patientsäng och i vårdrummet i övrigt. Förhöjda syrehalter bidrar till snabba brandförlopp och därför måste vårdrum betraktas som riskområde.

Syrgasen i sig är inte självantändande eller brandfarlig, men konsekvenserna av en brand eller gnista inom syrerika miljöer är allvarligare än normalt. Det är därför viktigt att tänka på brandsäkerheten, både i direkt anslutning till patientsängens huvudände där den högsta koncentrationen finns men också inom hela vårdrummet.

För att minska riskerna vid högflödesbehandling med syrgas rekommenderas att:

  • Byta sängkläder ofta samt inför förflyttning till miljöer som inte anpassats utifrån kraven på vårdrum för högflödesbehandling med syrgas. Det tar lång tid för syret som letat sig in i sängkläderna att vädras ut.
  • Begränsa mängden elektrisk utrustning i vårdrummen så mycket som möjligt, speciellt i anslutning till sängens huvudände. Ladda inte mobiltelefoner, surfplattor eller annan likvärdig utrustning inom vårdrummen. Användning av medicinteknisk utrustning bör också begränsas till vad som är absolut nödvändigt.
  • Begränsa mängden brandfarlig vara inom vårdrum så mycket det går. Förvara inte brandfarlig vara, exempelvis ytdesinfektion och handsprit, vid sängens huvudände.  
  • Låta alkoholen av desinfektion avdunsta en bit från sängens huvudände (vid desinfektion av utrustning eller händer).
  • Begränsa mängden brännbart material (papper, förpackningar, textilier mm) inom vårdrummet, speciellt vid sängens huvudände.

Läs mer i dokumentet ovan.