Planen för SDV ses över

Med anledning av covid-19 och juridiska frågeställningar, har arbetet med Skånes digitala vårdsystem, SDV försenats. Därför pågår nu arbete med förslag på en reviderad plan för införande. Samtidigt är det viktigt att inte tappa farten.

SDV-programmets ledning har fått i uppdrag av SDV-programmets styrgrupp att ta fram förslag på plan utifrån nya förutsättningar för projektet.

– Det handlar både om att kunna säkra systemets kvalitet och stabilitet och tillgodose invånarnas och patienternas rätt till trygghet och förtroende i integritets- och säkerhetsfrågorna, säger Harald Roos, som tillträdde som styrgruppsordförande vid årsskiftet.

Medarbetare har behövts i vården

Covid-19-pandemin har på flera sätt bidragit till att systemet inte har kunnat färdigställas i planerad takt. Omprioriteringar har gjorts och medarbetarna har behövts i vården. Testarbete med IT- och MT-utrustning och wifi-förtätning har inte heller kunnat göras på grund av restriktioner gällande verksamhetsbesök i vården.

Under arbetets gång har det också uppstått utmaningar inom det legala området som berör hantering och lagring av patientdata. Det gäller lagtolkningar både i Sverige och internationellt, som gjort att systemet inte kunnat testas med patientdata enligt plan.

Även arbetet med att förbereda förändringar och ta fram träningsmaterial har påverkats av förseningarna, och det finns dessutom en risk att den undanträngda vården och uppskjutna semestrar får inverkan på projektet framöver.

Vad händer nu?

I slutänden är det regionstyrelsen som fattar beslut om en förändrad plan, baserat på underlag från projektets styrgrupp och bedömningar från juridiska experter.

SDV-programmet arbetar nu med förslaget. Ett ordentligt arbete med förankring och beslut på olika nivåer måste göras.

– Vi har ännu inget datum klart för ny plan, men vi siktar på beslut i slutet av april. Tills vidare är det väldigt viktigt att vi fortsätter arbeta på enligt nuvarande plan och i fortsatt högt tempo – även om det blir förändringar kommer det inte att finnas några marginaler. Även när det gäller SDV måste vi hålla i och ut, säger Harald Roos.

(Artikeln har blivit uppdaterad då det i en tidigare version fanns en felaktig tidsangivelse.)