Nytt stöd i HR-frågor

Linda Bendz har en ny roll som HR-ansvarig i SDV-projektet. Hon ska bidra med fördjupad kunskap om HR-processerna vid utrullningen, det vill säga frågor som uppstår när SDV införs och hur det påverkar verksamheterna.

En stor del är att se till att den fackliga processen fungerar, och vara ett stöd för förvaltningarna kring samverkan och hur viktiga frågor behandlas.

Linda Bendz har arbetat i Region Skåne i 25 år. Sen 2010 arbetar hon med HR-frågor, men hon började som sjuksköterska på ortopeden på Helsingborgs lasarett. Hon har dessutom haft fackligt uppdrag för Vårdförbundet.

Skapar delaktighet

- SDV handlar om verksamhetsutveckling. Det är flera delar som sedan ska knytas samman i en helhet. Jag ska hjälpa till med samordning kring vilka frågor som behandlas på regional respektive lokal nivå, säger Linda Bendz.
- Vissa beslut tas på regional nivå, men förvaltningarna måste också ta ställning till hur det påverkar dem, och då är samverkan viktigt.

Linda Bendz har ett nära samarbete både med HR på Koncernkontoret och med förvaltningarna, framförallt HR-chefer för att de ska kunna göra de förändringar som behövs.

- Samverkan är viktigt för det skapar delaktighet, som i sin tur leder till engagerade medarbetare och bättre beslut, vilket är förutsättningar för en lyckad implementering av en förändring, konstaterar hon.

Facklig samverkan

SDV-projektet har sedan tidigare inrättat en facklig referensgrupp, där skyddsombud från de olika fackförbunden också deltar, för att bereda frågor innan de lyfts till regional samverkan/MBL.

I regional samverkan tas beslut upp som rör viktiga förändringar för verksamheten, eller viktiga förändringar för arbets- och anställningsförhållanden, till exempel förändrade yrkesroller i och med införandet av SDV.

Förvaltningarnas egna samverkansgrupper tittar sedan på de regionala besluten och hur de påverkar deras verksamhet. Kanske måste lokala beslut tas? Det viktigaste forumet för att föra dialog kring dessa frågor och skapa delaktighet är APT.

- Att införa SDV kommer att vara en utmaning, men tillsammans med delaktiga medarbetare och de fackliga organisationerna tror jag vi kommer att kunna göra detta på ett bra sätt, så det leder fram till effektivare verksamhet och bättre arbetsmiljö.