Nya informationsfilmer för dig som ska använda tolk i patientmöten

Nu finns det informationsfilmer om hur du på bästa sätt använder tolk i vårdmöten. Förhoppningen är att det ska leda till ökad vårdkvalitet för personer som inte behärskar svenska språket till fullo samt underlätta för medarbetare.

– Vi vet att personer som inte fullt ut kan kommunicera med sin vårdgivare har högre risk att få felaktig diagnos och behandling. Att inte kunna göra sig förstådd i sitt vårdmöte leder till stress och osäkerhet hos den vårdsökande och leder ibland till att denne inte söker vård i tid, säger Hannes Brunner utvecklare på Kunskapscentrum migration och hälsa.  

Kunskapscentrum migration och hälsa har sett ett behov av lättförståelig information om hur du som vårdgivare kan bli bättre och känna dig säkrare med att arbeta med tolk. Därför finns nu tre informationsfilmer om ämnet tillgängliga.  

Öka vårdkvaliten

Det är vårdgivarens skyldighet att säkerställa att patienten förstår informationen som ges vid ett vårdmöte. 20 procent av Skånes befolkning är födda utanför Sverige och vissa av dessa kan ha svårt att tillgodogöra sig vårdinformation eller uppge symptom på svenska. Som medarbetare i Region Skåne kan du ibland därför komma att använda tolk.   

– Med de här filmerna vill vi visa att du genom att följa en enkel checklista kan öka vårdkvaliteten avsevärt. Det kan minska risken för feldiagnostik, öka compliance hos dina patienter och minska stressen vid vårdmöten över språkgränser. 

Filmerna finns tillgängliga på Vårdgivare Skåne för att ge personal stöttning i direkt anslutning till ett tolkat vårdmöte. De är också anpassade för att kunna visas på exempelvis ett personalmöte eller APT för att inleda arbete med rutiner för tolkanvändning. De kan även användas som en del av en introduktion för nyanställda. 

Tolkade möten - Migration och asyl