Ny webbutbildning om STRONGkids

Webbutbildningen är framtagen för att underlätta implementering av STRONGkids, screeninginstrumentet som ska användas för att identifiera undernäring hos barn och ungdomar inom slutenvården.

Bakgrund

I enlighet med Regional riktlinje för prevention och behandling av undernäring hos barn och ungdomar inom slutenvården ska alla patienter från 1 månad till 18 års ålder som vårdas inom slutenvården riskbedömas för att avslöja eventuell risk för undernäring.

Det screeninginstrument som ska användas är STRONGkids. Webbutbildningen är framtagen för att underlätta implementering av riktlinjen.  

Syftet med utbildningen

Genom att identifiera barn och ungdomar med risk för undernäring kan det i ett tidigt skede sättas in åtgärder för att motverka undernäringens negativa effekter. Syftet med utbildningen är att skapa förståelse för undernäringens negativa effekter, varför screening ska genomföras samt kunskap om hur screening-frågorna ska tolkas, svaren värderas och resultatet dokumenteras.

Utbildningen ska även ge kunskap om förebyggande och behandlande åtgärder samt vilka kontakter som ska tas vid ökad risk för undernäring. I utbildningen varvas teoretisk information med praktiska övningar. Tidsåtgången beräknas till ca 20 min.

Mål

Efter genomförd utbildning är målet att deltagaren ska:

  • känna till vad akut och kronisk undernäring är och vilka risker undernäring medför för barn och ungdomar
  • kunna reflektera kring förebyggande åtgärder utifrån individperspektiv
  • känna till att STRONGkids är det screeninginstrument som används för barn och ungdomar inom slutenvården, vilka barn/ungdomar som ska screenas samt hur ofta
  • kunna utföra screening med STRONGkids, bedöma resultatet och dokumentera detta
  • känna till vilka åtgärder som kan sättas in beroende på risknivå och vilken profession som ansvarar för de olika åtgärderna.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till omvårdnadspersonal, läkare och dietister.

Länkar